1С Бухгалтерія 8 КОРП | Програмний продукт на базі 1С Бухгалтерія 8


Порівняння версій програми «1С: Бухгалтерія»


Версія КОРП програми "1С: Бухгалтерія 8" володіє найбільш широким функціоналом. У даній версії передбачений наскрізної облік в розрізі підрозділів організації, як виділених, так і не виділених на окремий баланс. За кожним відокремленим підрозділом ведеться облік доходів і витрат, а також фактичного прибутку.

Для кожного відокремленого підрозділу можна вказати адреси, телефони, прізвища відповідальних осіб підрозділу. Ці дані відображаються в друкованих формах всіх документів, виписаних відокремленим підрозділом. Підтримується роздільна нумерація документів по відокремленим підрозділам.


Між підрозділами, виділеними на окремий баланс, реалізований специфічний бухгалтерський документообіг - використовуються спеціальні документи типу "Авізо":

  • Авізо по ОС,
  • Авізо по МПЗ,
  • Авізо за розрахунками,
  • Авізо за іншими операціями.


Податковий облік відокремлених підрозділів ведеться з урахуванням особливостей, передбачених законодавством. Платники податків, які мають відокремлені підрозділи, обчислюють податок на прибуток в цілому по юридичній особі. При цьому деякі витрати включаються в зменшення прибутку в обсязі, розрахованому в цілому по юридичній особі, виходячи з суми виручки, витрат по оплаті праці, реалізованих товарів.

Розрахунок часток і розподіл податку на прибуток щодо інспекцій ФНС, де зареєстровані відокремлені підрозділи, проводиться автоматично при проведенні регламентних операцій. Після проведення цих регламентних операцій автоматично заповнюється податкова декларація з податку на прибуток.

Для аналізу інформації по підрозділах, виділеним і не виділеним на окремий баланс, використовуються будь-які стандартні звіти.


Ведення обліку діяльності декількох організацій

"1С: Бухгалтерія 8 КОРП" підтримує ведення обліку господарської діяльності декількох організацій. Облік по кожній організації можна вести в окремій інформаційній базі. У той же час програма є можливість використовувати загальну інформаційну базу для ведення бухгалтерського і податкового обліку декількох організацій - юридичних осіб, а також індивідуальних підприємців.


Підтримка обліку у відокремлених підрозділах

У конфігурації ведеться окремий облік по всіх рахунках бухгалтерського обліку в розрізі підрозділів організації, як виділених, так і не виділених на окремий баланс. Для відображення операцій між підрозділами, виділеними на окремий баланс, використовуються спеціальні документи "Авізо".


Облік матеріально-виробничих запасів

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно ПБУ 5/01 "Облік матеріально-виробничих запасів" і методичним вказівкам по його застосуванню. Складський облік По складах може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності. В "1С: Бухгалтерія 8 КОРП" реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації відбивається виявлення надлишків і списання недостачі.


Облік торгових операцій

Автоматизований облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг. При продажі товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні і рахунки-фактури. "1С: Бухгалтерія 8 КОРП" підтримує роботу з касовими апаратами (фіскальними реєстраторами).

Облік комісійної торгівлі

Автоматизований облік комісійної торгівлі як відносно товарів, узятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонерові). Підтримується відображення операцій з передачі товарів на субкомісію. При формуванні звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.


Облік агентських договорів

Автоматизований облік агентських послуг з боку агента (надання послуг від свого імені, але за рахунок принципала) і з боку принципала (надання послуг через агента). Облік операцій з тарою Автоматизовано операції по обліку поворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями.Облік банківських і касових операцій

Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових грошових коштів та валютних операцій. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції по розрахунках з постачальниками, покупцями і підзвітними особами, внесення готівки на розрахунковий рахунок і отримання готівки по грошовому чеку, придбання і продажу іноземної валюти. При відображенні операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату.

На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка. Реалізовано механізм обміну інформацією з програмами типу "Клієнт банку". Облік розрахунків з контрагентами Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести в рублях, умовних одиницях і іноземній валюті. Розрахунки з контрагентами в конфігурації завжди ведуться з точністю до документа розрахунків.


Облік основних засобів і нематеріальних активів

Облік основних засобів і нематеріальних активів ведеться відповідно до ПБУ 6/01 "Облік основних засобів" і ПБУ 14/2007 "Облік нематеріальних активів". Автоматизовані всі основні операції з обліку: надходження, ухвалення до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація.


Облік виробничої діяльності

Автоматизований розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини, облік спецодягу та спецоснастки. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. В кінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг.

Облік непрямих витрат

У програмі надається можливість обліку різних витрат, не пов'язаних безпосередньо з випуском продукції, наданням робіт, послуг - непрямих витрат. В кінці місяця проводиться автоматичне списання непрямих витрат.


облік ПДВ

Облік ПДВ реалізований відповідно до норм гл. 21 НК РФ. Автоматизовано заповнення книги покупок і книги продажів. Відслідковуються складні господарські ситуації в обліку ПДВ при реалізації із застосуванням ставки ПДВ 0%, при будівництві господарським способом, а також при виконанні організацією обов'язків податкового агента. Суми ПДВ по непрямих витрат відповідно до ст. 170 НК РФ можуть бути розподілені за операціями реалізації, оподатковуваним ПДВ та звільненим від сплати ПДВ.

"Помічник з обліку ПДВ" контролює порядок виконання регламентних операцій.

В "1С: Бухгалтерія 8 КОРП" ведеться облік руху персоналу, включаючи облік працівників за основним місцем роботи і за сумісництвом. При цьому внутрішнє сумісництво підтримується опціонально (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві це не прийнято). Забезпечується формування уніфікованих форм по трудовому законодавству. Для спрощення роботи з документами з обліку кадрів та заробітної плати реалізований "Помічник з обліку зарплати".


Підтримка різних систем оподаткування

"1С: Бухгалтерія 8 КОРП" підтримує наступні системи оподаткування: загальна система оподаткування (для платників податку на прибуток відповідно до гл. 25 НК РФ), спрощена система оподаткування (гл. 26.2 НК РФ), система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності (гл. 26.3 НК РФ), ПДФО для індивідуальних підприємців (відповідно до гл. 23 НК РФ).

Податковий облік з податку на прибуток

Податковий облік з податку на прибуток ведеться на тих самих рахунках, що й бухгалтерський облік. Це спрощує зіставлення даних бухгалтерського і податкового обліку і виконання вимог ПБУ 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток". За даними податкового обліку автоматично формуються податкові регістри і податкова декларація з податку на прибуток.


Спрощена система оподаткування Автоматизований облік господарської діяльності організацій і індивідуальних підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування. Податковий облік за ССО ведеться відповідно до гл. 26.2 НК РФ. Книга обліку доходів і витрат формується автоматично.

Облік діяльності, що обкладається єдиним податком на поставлений дохід

У програмному продукті "1С: Бухгалтерія 8 КОРП" передбачено поділ обліку доходів і витрат, пов'язаних з діяльністю, оподатковуваної і неоподатковуваної ЕНВД. Витрати, які не можна віднести до певного виду діяльності в момент їх здійснення, можна розподіляти автоматично по завершенні періоду.


Облік доходів і витрат індивідуальних підприємців

Облік доходів і витрат індивідуальних підприємців, які застосовують загальну систему оподаткування, ведеться відповідно до Порядку обліку доходів і витрат і господарських операцій для індивідуальних підприємців, затвердженим наказом Мінфіну РФ від 13.08.2002 № 86н / БГ-3-04 / 430, главами 23 і 25 НК РФ. Автоматично формується Книга обліку доходів і витрат і господарських операцій за формою, затвердженою наказом Мінфіну РФ від 13.08.2002 № 86н / БГ-3-04 / 430, і податкова декларації з ПДФО.

Завершальні операції місяця

Автоматизовані регламентні операції, виконувані по закінченні місяця, в тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів і інші. До складу програмного продукту "1С: Бухгалтерія 8 КОРП" входить набір звітів "Довідки-розрахунки", що відображають розрахунки, пов'язані з проведенням регламентних операцій по закриттю місяця.


Стандартні бухгалтерські звіти

"1С: Бухгалтерія 8 КОРП" надає набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишкам, оборотам рахунків і по проводках в самих різних розрізах. У їх числі оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

регламентована звітність

"1С: Бухгалтерія 8 КОРП" включає обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власниками організації і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів.


Сервісні можливості

Розвинені засоби контролю роботи користувача і виключення помилкових ситуацій Можливість завантаження довідників і класифікаторів, курсу валют з сайту РБК. Повнотекстовий пошук за даними інформаційної бази. Можливість вводити обмеження на вхід до облікового запису окремих організацій (юридичних осіб).

Для роботи з розподіленими інформаційними базами в конфігурацію включені плани обміну для автоматизації обміну даними між інформаційними базами.

Для керівника реалізовано отримання оперативних зведень про фінансовий стан і фінансові результати через "Центр антикризового управління". Можливість оперативно отримувати дані за допомогою "Монітор бухгалтера" по залишкам на розрахункових рахунках і в касі, про суми дебіторської та кредиторської заборгованості, про терміни здачі звітності, а також про терміни сплати податків.

"Календар бухгалтера" завчасно оповіщає про настання передбачених законодавством термінів сплати податків та подання звітності.


наверх
Гражданский противогаз ГП-7Б
Противогаз ГП-7Б гражданский предназначен для защиты органов дыхания от отравляющих веществ, биологических аэрозолей, от широкого спектра аварийно химически опасных веществ, радиоизотопов

Fallout 4 Противогаз На Карте
Плагины и моды для Fallout 4 - Каталог модов. Мод улучшает частицы от стрельбы, взрывов и огня в Fallout 4. 19 151статья в Убежище. Добавить новую страницу. Противогаз-маска Править. Бриджуэй Траст

Бирка на противогазную сумку образец
Главная » Разное » Бирка на противогазную сумку образец Cincinnati, ohio national institute for occupational safety and health, 1987. В нижней части коробки старенького эталона располагается активированный

Противогазы - Информация о сайте
Противогаз — средство защиты органов дыхания, также бывают противогазы, обеспечивающие защиту зрения и лица. Защитные свойства противогазов различаются по типу защиты: фильтрующие  — от конкретных

Бирка На Противогаз Образец
Бирка на противогаз образец. Сумка с противогазом ставится биркой наружу. На сумки для противогазов, а также на чехлы для перчаток и плащей оп-1м, размером 3х5 см данный размер строго соблюдается, пришивают

О порядке проверок и замене фильтрующих противогазов при регулярном и длительном их применении
Распечатать Вопрос: На сайте компаний, выпускающих противогазы, указывается информация, что фильтрующие противогазы ГП-7 подлежат технической проверке не более 8 раз. А нормативного подтверждения

О ПРОТИВОГАЗЕ Противогаз надевается на голову солдата для
О ПРОТИВОГАЗЕ: Противогаз надевается на голову солдата для устрашения противника и подавления его боевого духа. Сами посудите: сидит противник в окопе, чай мешает ложечкой, никого не трогает. Вдруг сверху

Кто изобрел противогаз? Что повлияло на изобретение противогаза в России
До сих пор не известно, кто изобрел противогаз. Единого мнения по данному вопросу не существует. Их примитивные прототипы применялись еще в Средние века, когда врачи использовали специальные маски с длинными

Конструкция и принцип работы устройства противогаза
Начиная со школьной скамьи, каждый человек хотя бы приблизительно был знаком с противогазом. Аппарат был впервые применен в 1915 году во время боевых действий — тогда один из противников применил химическое

ОМЧС Резерв - Информационно-консультативный центр - Проверка противогазов
В соответствии с Федеральными законами №28-ФЗ «О гражданской обороне» и №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» все население страны должно