Головний бухгалтер | Посадова інструкція головного бухгалтера | Посадові обов'язки головного бухгалтера | Функції головного бухгалтера

Посадова інструкція головного бухгалтера розроблена на основі Кваліфікаційного довідника посад. Інструкція розкриває основні посадові обов'язки головного бухгалтера, його права та відповідальність, а також вимоги до кваліфікації.

Запропонована типова посадова інструкція головного бухгалтера може служити основою для розробки посадової інструкції, що містить більш конкретний перелік посадових обов'язків головного бухгалтера з урахуванням особливостей підприємства, організації виробництва, праці та управління, а також прав і відповідальності головного бухгалтера. При необхідності обов'язки можуть бути розподілені між кількома виконавцями.

Посадова інструкція, в якій чітко сформульовані функції головного бухгалтера, допомагає забезпечити безперервність функціонування фінансової служби і спадкоємність обов'язків. Зазначені в посадовій інструкції вимоги прискорюють процес введення в посаду нового співробітника.

Рекомендуємо відвідати фінансові семінари

для економістів і фінансистів.

Розклад на цей квартал >>>

Посадова інструкція головного бухгалтера

СТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор
Прізвище І.П. ________________
«_______» _____________ ____ р

1. Загальні положення

1.1. Головний бухгалтер безпосередньо підпорядковується.

1.2. Головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється з неї наказом генерального директора компанії.

1.3. Головний бухгалтер має подвійне підпорядкування: підпорядковується генеральному директору і фінансовому директору.

1.4. На час відсутності головного бухгалтера його права і обов'язки переходять до його заступнику, в разі його відсутності - до іншої службової особи, про що оголошується в наказі по компанії.

1.5. На посаду головного бухгалтера призначається особа, яка відповідає таким вимогам: вища професійна освіта і стаж бухгалтерсько-фінансової роботи, в тому числі на керівних посадах, не менше 5 років.

1 1.6. Головний бухгалтер повинен знати:

 • законодавство про бухгалтерський облік;
 • основи цивільного права;
 • фінансове, податкове і господарське законодавство;
 • нормативні та методичні документи з питань організації бухгалтерського обліку та складання звітності, господарсько-фінансової діяльності організації;
 • положення та інструкції з організації бухгалтерського обліку, правила його ведення;
 • кодекси етики професійного бухгалтера і корпоративного управління;
 • профіль, спеціалізацію і структуру компанії, стратегію і перспективи її розвитку;
 • податковий, статистичний і управлінський облік;
 • порядок оформлення бухгалтерських операцій і організацію документообігу по ділянках обліку, списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат, приймання, оприбуткування, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних і інших цінностей, проведення аудиторських перевірок;
 • форми і порядок фінансових розрахунків;
 • умови оподаткування юридичних і фізичних осіб;
 • правила проведення інвентаризацій грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, розрахунку з дебіторами і кредиторами, проведення перевірок і документальних ревізій;
 • порядок і терміни складання бухгалтерських балансів і звітності;
 • сучасні довідкові та інформаційні системи в сфері бухгалтерського обліку та управління фінансами;
 • методи аналізу фінансово-господарської діяльності компанії; правила зберігання бухгалтерських документів і захисту інформації;
 • передовий вітчизняний і зарубіжний досвід організації бухгалтерського обліку;
 • економіку, організацію виробництва, праці та управління; основи технології виробництва; законодавство про працю; правила з охорони праці.

1.7. Головний бухгалтер керується в своїй діяльності:

 • законодавством РФ;
 • статутом компанії;
 • правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативними актами компанії;
 • наказами та розпорядженнями керівництва;
 • цією посадовою інструкцією.

2. Завдання та обов'язки головного бухгалтера

Головний бухгалтер виконує такі посадові обов'язки:

2.1. Організовує роботу з постановки та ведення бухгалтерського обліку компанії з метою отримання зацікавленими внутрішніми та зовнішніми користувачами повної і достовірної інформації про її фінансово-господарської діяльності та фінансового стану.

2.2. Формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі специфіки умов господарювання, структури, розмірів, галузевої приналежності та інших особливостей діяльності компанії, що дозволяє своєчасно отримувати інформацію для планування, аналізу, контролю, оцінки фінансового стану і результатів діяльності компанії.

2 2.3. Очолює роботу: з підготовки та затвердження робочого плану рахунків бухгалтерського обліку, що містить синтетичні та аналітичні рахунки, форм первинних облікових документів, застосовуваних для оформлення господарських операцій, форм внутрішньої бухгалтерської звітності; щодо забезпечення порядку проведення інвентаризації та оцінки майна та зобов'язань, документального підтвердження їх наявності, стану та оцінки; по організації системи внутрішнього контролю за правильністю оформлення господарських операцій, дотриманням порядку документообігу, технології обробки облікової інформації та її захисту від несанкціонованого доступу.

2.4. Керує формуванням інформаційної системи бухгалтерського обліку та звітності відповідно до вимог бухгалтерського, податкового, статистичного та управлінського обліку, забезпечує надання необхідної бухгалтерської інформації внутрішнім і зовнішнім користувачам.

2.5. Організовує роботу з ведення регістрів бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку і контролю, виконання кошторисів витрат, обліку майна, зобов'язань, основних засобів, матеріально-виробничих запасів, грошових коштів, фінансових, розрахункових і кредитних операцій, витрат виробництва та обігу, продажу продукції, виконання робіт (послуг), фінансових результатів діяльності організації.

2.6. Забезпечує своєчасне і точне відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, руху активів, формування доходів і витрат, виконання зобов'язань.

2.7. Забезпечує контроль за дотриманням порядку оформлення первинних облікових документів.

2 2.8. Організовує інформаційне забезпечення управлінського обліку, облік витрат на виробництво, складання калькуляцій собівартості продукції (робіт, послуг), облік за центрами відповідальності і сегментами діяльності, формування внутрішньої управлінської звітності.

2.9. Забезпечує: своєчасне перерахування податків і зборів у державний, регіональний та місцевий бюджети, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у кредитні організації, коштів на фінансування капітальних вкладень, погашення заборгованостей по позиках; контроль за витрачанням фонду оплати праці, організацією і правильністю розрахунків з оплати праці працівників, проведенням інвентаризацій, порядком ведення бухгалтерського обліку, звітності, а також проведенням документальних ревізій у підрозділах організації.

2.10. Бере участь у проведенні фінансового аналізу та формуванні податкової політики на основі даних бухгалтерського обліку та звітності, в організації внутрішнього аудиту; готує пропозиції, спрямовані на поліпшення результатів фінансової діяльності організації, усунення втрат і непродуктивних витрат.

2.11. Веде роботу по забезпеченню дотримання фінансової і касової дисципліни, кошторисів витрат, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат.

2.12. Бере участь в оформленні документів щодо недостач, незаконного витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, контролює передачу в необхідних випадках цих матеріалів у слідчі і судові органи.

2.13. Забезпечує складання звіту про виконання бюджетів грошових коштів і кошторисів витрат, підготовку необхідної бухгалтерської і статистичної звітності, подання їх у встановленому порядку до відповідних органів.

2.14. Забезпечує збереження бухгалтерських документів і здачу їх в установленому порядку в архів.

2.15. Надає методичну допомогу керівникам підрозділів та іншим працівникам організації з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та аналізу господарської діяльності.

2.16. Керує працівниками бухгалтерії, організує роботу з підвищення їх кваліфікації.

3. Права головного бухгалтера

Головний бухгалтер має право:

3.1. Встановлювати службові обов'язки для підлеглих йому працівників.
3.2. Встановлювати обов'язковий для всіх підрозділів і служб компанії порядок документального оформлення операцій та подання до бухгалтерії необхідних документів та відомостей.

3.3. Візувати призначення, звільнення, переміщення матеріально відповідальних осіб.
3.4. Розглядати і візувати укладаються договори і угоди.
3.5. Вимагати від керівників та співробітників компанії вжиття заходів до посилення збереження власності компанії, забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку та контролю.
3.6. Перевіряти в структурних підрозділах компанії дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних і інших цінностей.
3.7. Діяти від імені бухгалтерії компанії, представляти її інтереси у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами та іншими організаціями.
3.8. Вносити на розгляд керівництва компанії пропозиції щодо поліпшення діяльності бухгалтерії.

4. Відповідальність головного бухгалтера

4.1. За невиконання або несвоєчасне, недбале виконання своїх посадових обов'язків.

 • своєчасне здійснення платежів в готівковій та безготівковій формі в порядку, визначеному внутрішніми документами Компанії;
 • дотримання законодавства в області бухгалтерського і податкового обліку і звітності;
 • дотримання фінансової і касової дисципліни;
 • дотримання технологій і термінів обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу;
 • законність списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат;
 • збереження бухгалтерських документів, оформлення і здачу їх в установленому порядку в архів;
 • повний, достовірний і своєчасний облік всіх господарських операцій Компанії;

4.2. Виконання ключових показників діяльності.

4.3. За недотримання діючих інструкцій, наказів і розпоряджень по збереженню комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

4.4. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, правил техніки безпеки та протипожежної безпеки.

4.5. Заподіяння Компанії збитків в результаті здійснення ним своїх посадових прав і обов'язків.

Статті по темі:

Трудовий договір з Головним бухгалтером

Положення про бухгалтерію

Положення про фінансовий відділ

Посадова інструкція бухгалтера

Подивитися найближчі семінари з фінансів

Гражданский противогаз ГП-7Б
Противогаз ГП-7Б гражданский предназначен для защиты органов дыхания от отравляющих веществ, биологических аэрозолей, от широкого спектра аварийно химически опасных веществ, радиоизотопов

Fallout 4 Противогаз На Карте
Плагины и моды для Fallout 4 - Каталог модов. Мод улучшает частицы от стрельбы, взрывов и огня в Fallout 4. 19 151статья в Убежище. Добавить новую страницу. Противогаз-маска Править. Бриджуэй Траст

Бирка на противогазную сумку образец
Главная » Разное » Бирка на противогазную сумку образец Cincinnati, ohio national institute for occupational safety and health, 1987. В нижней части коробки старенького эталона располагается активированный

Противогазы - Информация о сайте
Противогаз — средство защиты органов дыхания, также бывают противогазы, обеспечивающие защиту зрения и лица. Защитные свойства противогазов различаются по типу защиты: фильтрующие  — от конкретных

Бирка На Противогаз Образец
Бирка на противогаз образец. Сумка с противогазом ставится биркой наружу. На сумки для противогазов, а также на чехлы для перчаток и плащей оп-1м, размером 3х5 см данный размер строго соблюдается, пришивают

О порядке проверок и замене фильтрующих противогазов при регулярном и длительном их применении
Распечатать Вопрос: На сайте компаний, выпускающих противогазы, указывается информация, что фильтрующие противогазы ГП-7 подлежат технической проверке не более 8 раз. А нормативного подтверждения

О ПРОТИВОГАЗЕ Противогаз надевается на голову солдата для
О ПРОТИВОГАЗЕ: Противогаз надевается на голову солдата для устрашения противника и подавления его боевого духа. Сами посудите: сидит противник в окопе, чай мешает ложечкой, никого не трогает. Вдруг сверху

Кто изобрел противогаз? Что повлияло на изобретение противогаза в России
До сих пор не известно, кто изобрел противогаз. Единого мнения по данному вопросу не существует. Их примитивные прототипы применялись еще в Средние века, когда врачи использовали специальные маски с длинными

Конструкция и принцип работы устройства противогаза
Начиная со школьной скамьи, каждый человек хотя бы приблизительно был знаком с противогазом. Аппарат был впервые применен в 1915 году во время боевых действий — тогда один из противников применил химическое

ОМЧС Резерв - Информационно-консультативный центр - Проверка противогазов
В соответствии с Федеральными законами №28-ФЗ «О гражданской обороне» и №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» все население страны должно