Бухгалтер | Посадова інструкція бухгалтера | Посадові обов'язки бухгалтера | функції бухгалтера

 1. Посадова інструкція бухгалтера

Посадова інструкція бухгалтера розроблена на основі Кваліфікаційного довідника посад. Інструкція розкриває основні посадові обов'язки бухгалтера, його права та відповідальність, а також вимоги до кваліфікації.

Запропонована типова посадова інструкція бухгалтера може служити основою для розробки посадової інструкції, що містить більш конкретний перелік посадових обов'язків бухгалтера з урахуванням особливостей підприємства, організації виробництва, праці та управління, конкретної ділянки, який веде бухгалтер, а також прав і відповідальності бухгалтера. При необхідності обов'язки можуть бути розподілені між кількома виконавцями.

Посадова інструкція, в якій чітко сформульовані функції бухгалтера, допомагає забезпечити безперервність функціонування фінансової служби і спадкоємність обов'язків. Зазначені в посадовій інструкції вимоги прискорюють процес введення в посаду нового співробітника.

Посадова інструкція бухгалтера

СТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор
Прізвище І.П. ________________
«________» _____________ ____ р

1. Загальні положення

1.1. Бухгалтер відноситься до категорії фахівців.

1.2. Бухгалтер призначається на посаду і звільняється з неї наказом генерального директора компанії за поданням головного бухгалтера.

1.3. Бухгалтер безпосередньо підпорядковується головному бухгалтеру.

1.4. На час відсутності бухгалтера його права і обов'язки переходять до іншої службової особи, про що оголошується в наказі по компанії.

1.5. На посаду бухгалтера призначається особа, яка відповідає таким вимогам: вищу або середню спеціальну освіту, стаж роботи за фахом від року, знання комп'ютерних програм по веденню бухгалтерського обліку.

1.6. Бухгалтер повинен знати:

 • законодавчі акти, постанови, розпорядження, накази, керівні, методичні та нормативні матеріали з організації бухгалтерського обліку майна, зобов'язань і господарських операцій та складання звітності;
 • форми і методи бухгалтерського обліку на підприємстві;
 • план і кореспонденцію рахунків;
 • організацію докуме нтооборота по ділянках бухгалтерського обліку;
 • порядок документального оформлення і відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з рухом основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів;
 • методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства;
 • правила експлуатації обчислювальної техніки;
 • економіку, організацію праці та управління;
 • ринкові методи господарювання;
 • законодавств у про працю;
 • правила і норми охорони праці.

1.7. Бухгалтер керується в своїй діяльності:

 • Законодавчими актами РФ;
 • Статутом компанії,
 • Правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативними актами компанії;
 • Положенням про бухгалтерію компанії;
 • Наказами та розпорядженнями керівництва;
 • Цією посадовою інструкцією.

2. Завдання та обов'язки бухгалтера

Бухгалтер виконує сл едующіе посадові обов'язки:

2 2.1. Виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку майна, зобов'язань і господарських операцій (облік основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, витрат на виробництво, реалізації продукції, результатів господарсько-фінансової діяльності, розрахунки з постачальниками і замовниками, а також за надані послуги тощо .).

2.2. Бере участь в розробці і здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів.

2.3. Здійснює прийом і контроль первинної документації по відповідних ділянках бухгалтерського обліку і готує їх до рахункової обробки.

2.4 відображає на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов'язані з рухом основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів.

2.5 Складає звітні калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг), виявляє джерела утворення втрат і непродуктивних витрат, готує пропозиції щодо їх попередження.

2 2.6 Проводить нарахування і перерахування податків і зборів у державний, регіональний та місцевий бюдж ети, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи, коштів на фінансування капітальних вкладень, заробітної плати робітників і службовців, інших виплат і платежів, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства.

2.7 Забезпечує керівників, кредиторів, інвесторів, аудиторів та інших користувачів бухгалтерської звітності порівнянною і достовірною бухгалтерською інформацією за відповідними напрямами (ділянкам) обліку.

2.8 Розробляє робочий план рахунків, форми первинних документів, що застосовуються для оформлення господарських операцій, по яких не передбачені типові форми, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності, бере участь у визначенні змісту основних прийомів і методів ведення обліку і технології обробки бухгалтерської інформації.

2 2.9 Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, здійснення режиму економії і заходів щодо вдосконалення документообігу, в розробці та впровадженні прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки, в проведенні інвентаризацій грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей.

2.10 Готує дані по відповідних ділянках бухгалтерського обліку для складання звітності, стежить за збереженням бухгалтерських документів, оформляє їх відповідно до встановленого порядку для передачі в архів.

2.11 Виконує роботи з формування, ведення та зберігання бази даних бухгалтерської інформації, вносить зміни до довідкової та нормативної інформації, яка використовується при обробці даних.

2.12 Бере участь у формулюванні економічної постановки завдань або окремих їх етапів, що вирішуються за допомогою обчислювальної техніки, визначає можливість використання готових проектів, алгоритмів, пакетів прикладних програм, що дозволяють створювати економічно обґрунтовані системи обробки економічної інформації.

2.13 Виконує окремі службові доручення безпосереднього керівника.

3. Права бухгалтера

Бухгалтер має право:

3.1. Отримувати інформацію, в тому числі і конфіденційну, в обсязі, необхідному для вирішення поставлених завдань.
3.2. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.
3.3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
3.4. Запитувати особисто або за дорученням головного бухгалтера у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
3.5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і прав.

4. Відповідальність бухгалтера

Бухгалтер несе відповідальність:

4.1. За невиконання або несвоєчасне, недбале виконання своїх посадових обов'язків.
4.2. За недотримання діючих інструкцій, наказів і розпоряджень по збереженню комерційної таємниці та конфіденційної інформації.
4.3. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, правил техніки безпеки та протипожежної безпеки.
4.4. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством РФ.
4.5. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством РФ.

Статті по темі:

Положення про бухгалтерію

Положення про фінансовий відділ

Посадова інструкція головного бухгалтера

Подивитися найближчі семінари з фінансів

Гражданский противогаз ГП-7Б
Противогаз ГП-7Б гражданский предназначен для защиты органов дыхания от отравляющих веществ, биологических аэрозолей, от широкого спектра аварийно химически опасных веществ, радиоизотопов

Fallout 4 Противогаз На Карте
Плагины и моды для Fallout 4 - Каталог модов. Мод улучшает частицы от стрельбы, взрывов и огня в Fallout 4. 19 151статья в Убежище. Добавить новую страницу. Противогаз-маска Править. Бриджуэй Траст

Бирка на противогазную сумку образец
Главная » Разное » Бирка на противогазную сумку образец Cincinnati, ohio national institute for occupational safety and health, 1987. В нижней части коробки старенького эталона располагается активированный

Противогазы - Информация о сайте
Противогаз — средство защиты органов дыхания, также бывают противогазы, обеспечивающие защиту зрения и лица. Защитные свойства противогазов различаются по типу защиты: фильтрующие  — от конкретных

Бирка На Противогаз Образец
Бирка на противогаз образец. Сумка с противогазом ставится биркой наружу. На сумки для противогазов, а также на чехлы для перчаток и плащей оп-1м, размером 3х5 см данный размер строго соблюдается, пришивают

О порядке проверок и замене фильтрующих противогазов при регулярном и длительном их применении
Распечатать Вопрос: На сайте компаний, выпускающих противогазы, указывается информация, что фильтрующие противогазы ГП-7 подлежат технической проверке не более 8 раз. А нормативного подтверждения

О ПРОТИВОГАЗЕ Противогаз надевается на голову солдата для
О ПРОТИВОГАЗЕ: Противогаз надевается на голову солдата для устрашения противника и подавления его боевого духа. Сами посудите: сидит противник в окопе, чай мешает ложечкой, никого не трогает. Вдруг сверху

Кто изобрел противогаз? Что повлияло на изобретение противогаза в России
До сих пор не известно, кто изобрел противогаз. Единого мнения по данному вопросу не существует. Их примитивные прототипы применялись еще в Средние века, когда врачи использовали специальные маски с длинными

Конструкция и принцип работы устройства противогаза
Начиная со школьной скамьи, каждый человек хотя бы приблизительно был знаком с противогазом. Аппарат был впервые применен в 1915 году во время боевых действий — тогда один из противников применил химическое

ОМЧС Резерв - Информационно-консультативный центр - Проверка противогазов
В соответствии с Федеральными законами №28-ФЗ «О гражданской обороне» и №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» все население страны должно