Бухгалтерський баланс: зміст, структура, місце в звітності і значення для аналізу діяльності підприємства - Бухгалтер24

 1. Бухгалтерський баланс: зміст, структура, місце в звітності і значення для аналізу діяльності підприємства...
 2. обмеження балансу
 3. Класифікація активів і пасивів
 4. Методика складання балансу
 5. Форми бухгалтерського балансу
 6. Значення для аналізу фінансового стану підприємства
 7. Бухгалтерський баланс: зміст, структура, місце в звітності і значення для аналізу діяльності підприємства
 8. Активи, пасиви і зобов'язання
 9. обмеження балансу
 10. Класифікація активів і пасивів
 11. Методика складання балансу
 12. Форми бухгалтерського балансу
 13. Значення для аналізу фінансового стану підприємства
 14. Бухгалтерський баланс: зміст, структура, місце в звітності і значення для аналізу діяльності підприємства
 15. Активи, пасиви і зобов'язання
 16. обмеження балансу
 17. Класифікація активів і пасивів
 18. Методика складання балансу
 19. Форми бухгалтерського балансу
 20. Значення для аналізу фінансового стану підприємства

Бухгалтерський баланс: зміст, структура, місце в звітності і значення для аналізу діяльності підприємства

Все в бізнесі як і в житті має бути врівноважено і ця рівновага досягається за рахунок балансу. Ось тільки в бізнесі під цим розуміється щось інше про що ми зараз і поговоримо.

Навіть якщо ви не бухгалтер і не фінансист все одно я думаю ви чули про бухгалтерський баланс, як про штуці яка має просто величезне значення і про яку всі говорять і яку всі надають величезне значення. Що ж таке баланс з точки зору бізнесу. Він показує активи компанії і джерела їх утворення. Саме тому сума активів завжди дорівнює сумі джерел їх утворення, тобто пасивів. При цьому джерела можуть бути вашими власними так і позиковими. І в цей немає нічого страшного.

Отже:

Актив = Позиковий капітал + власний капітал або Актив = Власний капітал + Зобов'язання;

Це рівняння відоме як балансове рівняння. Обидві його частини обов'язково повинні бути рівні між собою. Ніщо не береться нізвідки і ні куди не зникає.

Баланс - відображає фінансовий стан підприємства на певну дату, наприклад, на кінець звітного періоду. Баланс характеризує підприємство, як власника активів, які дорівнюють джерелами - зобов'язаннями і власного капіталу.

Активи, пасиви і зобов'язання

Активи - ресурси, контрольовані підприємством в результаті подій минулих періодів, від яких компанія очікує економічної вигоди в майбутньому.

Активи - це одне з двох:
• або щось належне вам - гроші, земля, будівлі, товари, торгові марки, акції інших компаній, обладнання, транспорт;
• або щось, що вам повинні інші, - в технічному сенсі ваше, але тимчасово перебуває у володінні кого-небудь ще. Найчастіше це гроші (дебіторська заборгованість), але може бути і щось інше.

Активи мають три головних характеристики:

- зберігають в собі майбутні економічні вигоди - потенціал, вкладений прямо чи опосередковано в приплив грошових коштів або їх еквівалентів;
- існує здатність підприємства контролювати ці майбутні економічні вигоди;
- є результатом минулих угод або інших подій.

Згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку всі активи класифікуються на короткострокові та довгострокові.

МСБО 1 говорить, що Актив повинен класифікуватися як короткостроковий, коли:

(I) його передбачається реалізувати або тримати для продажу або використання в нормальних умовах операційного циклу компанії; або
(II) він міститься головним чином в комерційних цілях;
(ІІІ) його передбачається реалізувати протягом 12 місяців з дати балансу;
(IV) він є активом у вигляді грошових коштів або їх еквівалентів (як визначено МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів», які не мають обмежень на обмін або використання для погашення зобов'язань по крайней мере протягом 12 місяців з дати балансу.

Всі інші активи повинні класифікуватися як довгострокові.

зобов'язання

Пасиви - це, по суті, зобов'язання, т. Е. Все, що ви повинні іншим і зобов'язані повернути в певний термін. Зазвичай це гроші, але може бути і щось інше.

Зобов'язання - заборгованість підприємства, що виникає з подій минулих періодів, врегулювання якої призведе до відтоку від підприємства ресурсів, що містять економічну вигоду.

Зобов'язання мають три головні характеристики:

- втілюють в собі вже існуючу (але не майбутню) обов'язок, яка тягне за собою оплату відтоками активів або наданням послуг;
- виконання зобов'язань для підприємства є обов'язковим і майже неминучим;
- бути результатом минулих угод або минулих подій.

МСБО 1 говорить, що Зобов'язання має кваліфікуватися як короткострокове, коли:

(I) його передбачається погасити в нормальних умовах операційного циклу компанії;
(ІІ) утримується з метою перепродажу;
(IIІ) воно підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу;
(ІV) підприємство не має необумовленого права відстрочити погашення зобов'язання принаймні на 12 місяців з дати балансу.

Всі інші зобов'язання повинні кваліфікуватися як довгострокові.

Неприпустимо проводити залік у фінансовій звітності активів і зобов'язань.

Власний капітал

Власний капітал - частина активів підприємства, що залишається після вирахування всіх його зобов'язань, тобто власний капітал - це частка володіння власника в фірмі. Вона є залишковою часткою, тому що являє собою суму, що залишилася після вирахування зобов'язань з активів фірми. Власний капітал включає акціонерний (внесений) капітал та нерозподілений прибуток.

На допомогу користувачам, які приймають рішення, статті балансу зазвичай згруповані відповідно до загальних характеристик. Така класифікація відповідає назві кожного елемента балансу: активи, зобов'язання і власний капітал. Під найменуванням кожного елемента йдуть відповідні статті.

У чому ж практична користь складання балансу і чому йому надають так багато значення. Все тому, що баланс дає основу для розрахунку багатьох фінансових коефіцієнтів (ліквідність, фінансова гнучкість, рентабельність і ін.). Баланс також дає можливість оцінити виробниче підприємство і його політику в освоєнні нових виробництв, оцінити його активи.

обмеження балансу

Баланс має так само і ряд обмежень, на які варто звернути свою увагу.

Не всі вартості, за якими активи визнані в балансі, є поточними. Вартість грошових коштів є поточною, але вартість таких статей, як будівлі та обладнання (або, принаймні, основна їх частина), є вартістю, яка була давно. Такі коефіцієнти, як прибуток на активи, відображають в чисельнику показники в поточній вартості грошових коштів, а в знаменнику показники в історичній вартості грошових коштів. У цьому випадку порівняння між компаніями можуть призвести до омани.

Крім того, баланс також містить багато нарахованих сум (збиток від списання безнадійної дебіторської заборгованості, накопичений знос). Деякі зобов'язання також є нарахованими: прибутковий податок, витрати за гарантійними зобов'язаннями, пенсійні зобов'язання та ін. Вартість деяких статей в балансі може бути неточною. Прикладами можуть служити нематеріальні активи і суми, записані як відстрочені зобов'язання по податкових платежах.

Після короткого огляду визначень, давайте розберемо більш детально класифікацію активів і пасивів.

Класифікація активів і пасивів

Класифікація активів і пасивів

Активи в балансі як правило діляться на два великі класи: необоротні та оборотні активи.

Основні засоби (необоротні активи) - це будь-які активи, які компанія використовує на постійній довгостроковій основі (наприклад, будівлі, обладнання, транспортні засоби, комп'ютери), на відміну від активів, придбаних для продажу покупцям. Термін використання таких активів в господарській діяльності як правило більше одного року або операційного циклу. Ще однією особливістю таких активів є те, що вони частково переносять свою вартість у вигляді амортизації на собівартість товарів, робіт, послуг.

Оборотні активи - це активи, які ви сподіваєтеся продати або перетворити в гроші протягом одного року (наприклад, товари або суми, які повинні вам покупці).

Оборотні активи - це активи, які ви сподіваєтеся продати або перетворити в гроші протягом одного року (наприклад, товари або суми, які повинні вам покупці)

Власний капітал - це сукупність всіх коштів фірми, що знаходяться в її власності. Власний капітал підприємства використовується для формування частки активів. Господарюючий суб'єкт оперує їм при здійсненні операцій без обмежень і умов.

Господарюючий суб'єкт оперує їм при здійсненні операцій без обмежень і умов

Зобов'язання класифікуються за терміном їх погашення, а саме на:

Поточні (короткострокові) зобов'язання - це зобов'язання, які ви повинні погасити протягом наступного року (наприклад, суми, які ви заборгували постачальникам або своїм працівникам у вигляді заробітної плати).

Довгострокові зобов'язання - це зобов'язання, які ви припускаєте погасити, але не протягом наступного року (наприклад, довгострокові банківські позики).

Методика складання балансу

Баланс завжди складається на певну дату. Як правило період складання балансу дорівнює кварталу або року. Для того, щоб скласти баланс потрібно згорнути всі доходи і витрати і різницю винести в баланс. В баланс включаються всі операції вчинені на дату складання балансу. При цьому баланс можна складати хоч після кожної проведеної в обліку операції, але не всі бухгалтерські програми і ERP системи це підтримують. Наприклад, в такій популярній програмі як 1С, необхідно закривати фінансовий результат щоб побачити підсумки, а така ERP система як ODOO , Робить все в режимі реального часу.

Загальну суму активу (пасиву) балансу називають «валютою балансу».

Операція - будь-які дії компанії, які відображаються на її фінансове становище і такі дії обов'язково повинні бути зафіксовані в обліку.

І необхідно завжди пам'ятати, що баланс - всього лише моментальний знімок стан компанії, зроблений в певний момент. Кілька хвилин по тому він буде іншим, навіть якщо зміни виявляться незначними.

Кожна операція відображається в балансі двічі. Чому так? Будь-яка господарська операція так чи інакше впливає на дві статті балансу і відповідно інформацію про таку операцію слід записати двічі. У теорії бухгалтерського обліку розрізняють чотири типи господарських операцій:

 1. Збільшення активу-зменшення активу (наприклад, вам заплатив ваш покупець, внаслідок чого у вас збільшилася сума на рахунку але зменшилася сума заборгованості дебітора);
 2. Збільшення пасиву-зменшення пасиву (наприклад, ви перевели частину нерозподіленого прибутку на збільшення резервного капіталу підприємства);
 3. Збільшення активу - збільшення пасиву (наприклад, ви купили товар у постачальника і ще за нього не заплатили);
 4. Зменшення активу - зменшення пасиву (наприклад, ви заплатили постачальнику за товар)

Кожна стаття балансу акумулює інформацію з даних рахунків бухгалтерського обліку. Кожна операція відображається по дебету одного рахунку і по кредиту іншого.

Існує два види рахунків: активні і пасивні. Пасивні - це залучені кошти; активні - розміщені кошти компанії, підприємства чи банку. Для активних рахунків: дебет - прихід, кредит - витрата коштів. Для пасивних: кредит - прихід, дебет - витрата.

Дебет - ліва сторона бухгалтерського рахунку. За активним і активно-пасивними рахунками: збільшення дебету означає збільшення майна або майнових прав організації. За пасивними рахунками: збільшення дебету означає зменшення власних коштів організації (джерел). Походить від лат. debet, що означає «він повинен». В латині для цього терміна використовується слово debitum - «борг».

Кредит - права сторона бухгалтерського рахунку. За активним і активно-пасивними рахунками: збільшення кредиту означає зменшення вартості майна або майнових прав організації. За пасивними рахунками: збільшення кредиту означає збільшення власних коштів організації (джерел) Відбувається від лат. credit, що означає «він вірить»

Форми бухгалтерського балансу

У різних країнах прийнято складати баланси по різній формі, але суть залишається та ж. Основні відмінності полягають у деталізації статей балансу і їх розташуванні в звіті.

Якщо розглядати міжнародні стандарти фінансової звітності, то уявлення бухгалтерського балансу відповідно до них регламентується МСФЗ 1 "Подання фінансової звітності». Стандарт досить гнучкий і, таким чином, можна застосувати до різних видів компаній незалежно від роду діяльності та розміру. Відповідно до МСФЗ капітал є балансує статтею, наявність якої і робить баланс автоматично сходящимся.

Істотні статті повинні представлятися у фінансовій звітності окремо. Несуттєві суми повинні об'єднуватися з сумами аналогічного характеру або призначення. Інформація є суттєвою, якщо її розкриття може вплинути на економічні рішення користувачів. IAS 1 вимагає відображати на балансі окремо оборотні активи / короткострокові зобов'язання і необоротні активи / довгострокові зобов'язання.

До статей, що підлягають обов'язковому відображенню в балансі, відносяться:

 • основні засоби,
 • інвестиційна нерухомість,
 • нематеріальні активи,
 • фінансові активи,
 • інвестиції,
 • біологічні активи,
 • запаси,
 • торговельна та інша дебіторська (і кредиторська) заборгованість,
 • грошові кошти та їх еквіваленти,
 • активи і зобов'язання, призначені для продажу,
 • оціночні і фінансові зобов'язання,
 • зобов'язання і активи за податковими платежами (поточні та відстрочені),
 • капітал і резерви, частка меншості

Крім МСФЗ є ще і US GAAP, який застосовується в США, крім того там ще керуються і документами, виданими Комісією з цінних паперів і бірж, яка встановлює додаткову вимогу на надання порівняльних даних за три звітні періоди.

Порівняння форм балансу по МСФО, US GAAP і UK GAAP

МСФЗ US GAAP UK GAAP Стандарт МСФЗ 1 "Подання фінансової звітності»

 • Положення про концепціях фінансового обліку: 6;
 • Положення про стандарти фінансового обліку: 5, 6, 12, 57, 78, 96, 115, 130;
 • Інтерпретації Комітету зі стандартів фінансового обліку: 8;
 • Думки Комітету з бухгалтерським принципам: 6,12,21,22;
 • Бюлетені бухгалтерських досліджень: 43, Ch. 2, 3A;
 • Технічний бюлетень: 79-3.
 • Стандарти фінансової звітності: 3 і 18;
 • Закон «Про компанії» стаття 85.

Склад звіту Дворічна балансова звітність. Аналогічно МСФЗ, крім того, що дані повинні бути представлені за трирічний період, виходячи з вимог SEC. Аналогічно МСФЗ. Структура балансу Чи не наказує специфічного формату, проте деякі пункти повинні бути обов'язково представлені в балансі. Аналогічно МСФЗ, статті в балансі розташовуються в порядку зниження ліквідності. Закон про компанії визначає різні формати звітності. Статті балансу аналогічно МСФЗ, крім акціонерного капіталу.

Нижче представлений баланс МСФЗ (приклад):

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВОМУ ПОЛОЖЕНИИ (грн.) На 31.12.2016 На 31.12.2015 активи Необоротні активи Основні засоби 2 493 288 2 500 000 Нематеріальні активи - 2 011 154 Інвестиції в залежні компанії - - Відкладені податкові активи 19 651 140 19 651 140 Позики видані і відсотки до отримання 15 026 296 - Фінансові активи, утримувані до погашення - - Інші необоротні активи - - Дебіторська заборгованість - - Разом необоротні активи 37 170 724 24 162 294 Оборотні активи Запаси 2 246 034 202 2 250 008 991 Дебіторська заборгованість 1 184 037 564 133 998 380 Позики видані і відсотки до отриманню - - Фінансові активи, утримувані для продажу - - Інші фінансові вкладення - - Податок на прибуток до отримання - 261 196 Грошові кошти та їх еквіваленти 3 379 720 - 3 433 451 486 2 384 268 567 Активи, призначені для продажу - - Разом оборотні активи 3 433 451 486 2 384 268 567 Разом активи 3 470 622 210 2 408 430 861 ВЛАСНИЙ кАПІТАЛ І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ капітал Статутний капітал - - Додатковий капітал - - Резерви 1 - Нерозподілений прибуток 218 382 382 215 139 464 Власний капітал акціонерів компанії 218 382 383 215 139 464 неконтрольного частки володіння - - Разом власний капітал 218 382 383 215 139 464 Довгострокові зобов'язання Кредити та позики 29 058 000 29 058 000 Кредиторська заборгованість 2 478 104 076 1 870 805 586 Цільове фінансування - - Відкладені податкові зобов'язання - - Інші довгострокові зобов'язання - - Разом довгострокові зобов'язання 2 507 162 076 1 899 863 586 Короткострокові зобов'язання Банківський овердрафт - - Кредити та позики - - Кредиторська заборгованість 744 968 387 293 427 811 Податок на прибуток до сплати 109 364 - Разом короткострокові зобов'язання 745 077 751 293 427 811 зобов'язання, пов'язані з активами, призначеним для продажу - - Разом зобов'язання 3 252 239 827 2 193 291 397 Разом власний капітал і зобов'язання 3 470 622 210 2 408 430 861

Структура подання балансу в Україні дуже схожа з МСФЗ, статті в балансі розташовані в такому ж порядку, але сама форма балансу більш регламентована.

Значення для аналізу фінансового стану підприємства

Ми зараз не будемо заглиблюватися в детальний огляд всіх показників, яких можна отримати на підставі балансу. Хочеться відзначити, що з бухгалтерського балансу визначають кінцевий фінансовий результат роботи організації у вигляді нарощення власного капіталу за звітний період, за яким судять про здатність керівників зберегти і примножити ввірені їм матеріальні та грошові ресурси.

Бухгалтерський баланс характеризує економічний потенціал організації (контрольовані нею ресурси) і її фінансове становище, тобто склад і структуру активів і їх джерел.

Фінансове становище компанії залежить від наявних у неї економічних ресурсів, її фінансової структури, її ліквідності і платоспроможності, а також її здатності адаптуватися до змін навколишнього середовища.

Інформація про економічні ресурси компанії і її здатності в минулому перетворювати ці ресурси корисна для прогнозування її здатності створювати грошові кошти та їх еквіваленти в майбутньому.

Інформація про фінансову структуру потрібна для прогнозування майбутніх потреб у позикових коштах і того, як майбутні прибутки і грошові потоки будуть розподілятися між тими, хто має частку в компанії. Ця інформація також корисна для оцінки того, наскільки успішною буде компанія в отриманні фінансування в подальшому.

Інформація про ліквідності і платоспроможності необхідна для прогнозування здатності компанії виконати в строк свої фінансові зобов'язання. Ліквідністю називається наявність грошей в найближчому майбутньому після вирахування фінансових зобов'язань за період. Платоспроможність - це наявність грошей в більш тривалому проміжку.

При проведенні аналізу балансу переслідуються дві основні мети:

1. Отримання інформації про здатність підприємства заробляти прибуток.

2. Отримання інформації про майновий та фінансовий стан підприємства, тобто про його забезпеченості джерелами для отримання прибутку.

До основних завдань аналізу балансу слід віднести:

- оцінку майнового стану аналізованого підприємства;

- аналіз ліквідності окремих груп активів;

- вивчення складу і структури джерел формування активів;

- характеристику забезпеченості зобов'язань активами;

- аналіз взаємозв'язку окремих груп активів і пасивів;

- аналіз спроможності генерувати грошові кошти;

- оцінку можливості збереження і нарощування капіталу.

Серед практичних методів оцінки такого аналізу переважно використовуються:

 1. Горизонтальний або часовий аналіз, що дозволяє оцінити динаміку зміни засобів і їх джерел за певний відрізок часу. Його мета - порівняння поточних показників балансу з даними попередніх періодів та вивчення їх різких змін. Цифри, зазначені в кожній статті на кінець досліджуваного періоду співвідносяться в процентах з відповідними цифрами на початок періоду, значення яких беруть за 100%.
 2. Вертикальний або структурний аналіз, що полягає у визначенні питомої ваги окремих статей балансу в результуючому загальному показнику і наступному порівнянні цих величин з аналогічними даними попереднього періоду. Його мета - виявити наявні зміни в структурі статей активів і пасивів і визначити необхідність ретельного аналізу викликали це причин.
 3. Метод фінансових коефіцієнтів. В цьому випадку розраховуються відносини (коефіцієнти) між окремими значеннями статей балансу і вивчаються взаємозалежності різних показників, а також їх динаміка.

Якщо ви знайшли помилки, будь ласка, віділіть фрагмент тексту та натісніть Ctrl + Enter.

Бухгалтерський баланс: зміст, структура, місце в звітності і значення для аналізу діяльності підприємства

Все в бізнесі як і в житті має бути врівноважено і ця рівновага досягається за рахунок балансу. Ось тільки в бізнесі під цим розуміється щось інше про що ми зараз і поговоримо.

Навіть якщо ви не бухгалтер і не фінансист все одно я думаю ви чули про бухгалтерський баланс, як про штуці яка має просто величезне значення і про яку всі говорять і яку всі надають величезне значення. Що ж таке баланс з точки зору бізнесу. Він показує активи компанії і джерела їх утворення. Саме тому сума активів завжди дорівнює сумі джерел їх утворення, тобто пасивів. При цьому джерела можуть бути вашими власними так і позиковими. І в цей немає нічого страшного.

Отже:

Актив = Позиковий капітал + власний капітал або Актив = Власний капітал + Зобов'язання;

Це рівняння відоме як балансове рівняння. Обидві його частини обов'язково повинні бути рівні між собою. Ніщо не береться нізвідки і ні куди не зникає.

Баланс - відображає фінансовий стан підприємства на певну дату, наприклад, на кінець звітного періоду. Баланс характеризує підприємство, як власника активів, які дорівнюють джерелами - зобов'язаннями і власного капіталу.

Активи, пасиви і зобов'язання

Активи - ресурси, контрольовані підприємством в результаті подій минулих періодів, від яких компанія очікує економічної вигоди в майбутньому.

Активи - це одне з двох:
• або щось належне вам - гроші, земля, будівлі, товари, торгові марки, акції інших компаній, обладнання, транспорт;
• або щось, що вам повинні інші, - в технічному сенсі ваше, але тимчасово перебуває у володінні кого-небудь ще. Найчастіше це гроші (дебіторська заборгованість), але може бути і щось інше.

Активи мають три головних характеристики:

- зберігають в собі майбутні економічні вигоди - потенціал, вкладений прямо чи опосередковано в приплив грошових коштів або їх еквівалентів;
- існує здатність підприємства контролювати ці майбутні економічні вигоди;
- є результатом минулих угод або інших подій.

Згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку всі активи класифікуються на короткострокові та довгострокові.

МСБО 1 говорить, що Актив повинен класифікуватися як короткостроковий, коли:

(I) його передбачається реалізувати або тримати для продажу або використання в нормальних умовах операційного циклу компанії; або
(II) він міститься головним чином в комерційних цілях;
(ІІІ) його передбачається реалізувати протягом 12 місяців з дати балансу;
(IV) він є активом у вигляді грошових коштів або їх еквівалентів (як визначено МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів», які не мають обмежень на обмін або використання для погашення зобов'язань по крайней мере протягом 12 місяців з дати балансу.

Всі інші активи повинні класифікуватися як довгострокові.

зобов'язання

Пасиви - це, по суті, зобов'язання, т. Е. Все, що ви повинні іншим і зобов'язані повернути в певний термін. Зазвичай це гроші, але може бути і щось інше.

Зобов'язання - заборгованість підприємства, що виникає з подій минулих періодів, врегулювання якої призведе до відтоку від підприємства ресурсів, що містять економічну вигоду.

Зобов'язання мають три головні характеристики:

- втілюють в собі вже існуючу (але не майбутню) обов'язок, яка тягне за собою оплату відтоками активів або наданням послуг;
- виконання зобов'язань для підприємства є обов'язковим і майже неминучим;
- бути результатом минулих угод або минулих подій.

МСБО 1 говорить, що Зобов'язання має кваліфікуватися як короткострокове, коли:

(I) його передбачається погасити в нормальних умовах операційного циклу компанії;
(ІІ) утримується з метою перепродажу;
(IIІ) воно підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу;
(ІV) підприємство не має необумовленого права відстрочити погашення зобов'язання принаймні на 12 місяців з дати балансу.

Всі інші зобов'язання повинні кваліфікуватися як довгострокові.

Неприпустимо проводити залік у фінансовій звітності активів і зобов'язань.

Власний капітал

Власний капітал - частина активів підприємства, що залишається після вирахування всіх його зобов'язань, тобто власний капітал - це частка володіння власника в фірмі. Вона є залишковою часткою, тому що являє собою суму, що залишилася після вирахування зобов'язань з активів фірми. Власний капітал включає акціонерний (внесений) капітал та нерозподілений прибуток.

На допомогу користувачам, які приймають рішення, статті балансу зазвичай згруповані відповідно до загальних характеристик. Така класифікація відповідає назві кожного елемента балансу: активи, зобов'язання і власний капітал. Під найменуванням кожного елемента йдуть відповідні статті.

У чому ж практична користь складання балансу і чому йому надають так багато значення. Все тому, що баланс дає основу для розрахунку багатьох фінансових коефіцієнтів (ліквідність, фінансова гнучкість, рентабельність і ін.). Баланс також дає можливість оцінити виробниче підприємство і його політику в освоєнні нових виробництв, оцінити його активи.

обмеження балансу

Баланс має так само і ряд обмежень, на які варто звернути свою увагу.

Не всі вартості, за якими активи визнані в балансі, є поточними. Вартість грошових коштів є поточною, але вартість таких статей, як будівлі та обладнання (або, принаймні, основна їх частина), є вартістю, яка була давно. Такі коефіцієнти, як прибуток на активи, відображають в чисельнику показники в поточній вартості грошових коштів, а в знаменнику показники в історичній вартості грошових коштів. У цьому випадку порівняння між компаніями можуть призвести до омани.

Крім того, баланс також містить багато нарахованих сум (збиток від списання безнадійної дебіторської заборгованості, накопичений знос). Деякі зобов'язання також є нарахованими: прибутковий податок, витрати за гарантійними зобов'язаннями, пенсійні зобов'язання та ін. Вартість деяких статей в балансі може бути неточною. Прикладами можуть служити нематеріальні активи і суми, записані як відстрочені зобов'язання по податкових платежах.

Після короткого огляду визначень, давайте розберемо більш детально класифікацію активів і пасивів.

Класифікація активів і пасивів

Класифікація активів і пасивів

Активи в балансі як правило діляться на два великі класи: необоротні та оборотні активи.

Основні засоби (необоротні активи) - це будь-які активи, які компанія використовує на постійній довгостроковій основі (наприклад, будівлі, обладнання, транспортні засоби, комп'ютери), на відміну від активів, придбаних для продажу покупцям. Термін використання таких активів в господарській діяльності як правило більше одного року або операційного циклу. Ще однією особливістю таких активів є те, що вони частково переносять свою вартість у вигляді амортизації на собівартість товарів, робіт, послуг.

Оборотні активи - це активи, які ви сподіваєтеся продати або перетворити в гроші протягом одного року (наприклад, товари або суми, які повинні вам покупці).

Оборотні активи - це активи, які ви сподіваєтеся продати або перетворити в гроші протягом одного року (наприклад, товари або суми, які повинні вам покупці)

Власний капітал - це сукупність всіх коштів фірми, що знаходяться в її власності. Власний капітал підприємства використовується для формування частки активів. Господарюючий суб'єкт оперує їм при здійсненні операцій без обмежень і умов.

Господарюючий суб'єкт оперує їм при здійсненні операцій без обмежень і умов

Зобов'язання класифікуються за терміном їх погашення, а саме на:

Поточні (короткострокові) зобов'язання - це зобов'язання, які ви повинні погасити протягом наступного року (наприклад, суми, які ви заборгували постачальникам або своїм працівникам у вигляді заробітної плати).

Довгострокові зобов'язання - це зобов'язання, які ви припускаєте погасити, але не протягом наступного року (наприклад, довгострокові банківські позики).

Методика складання балансу

Баланс завжди складається на певну дату. Як правило період складання балансу дорівнює кварталу або року. Для того, щоб скласти баланс потрібно згорнути всі доходи і витрати і різницю винести в баланс. В баланс включаються всі операції вчинені на дату складання балансу. При цьому баланс можна складати хоч після кожної проведеної в обліку операції, але не всі бухгалтерські програми і ERP системи це підтримують. Наприклад, в такій популярній програмі як 1С, необхідно закривати фінансовий результат щоб побачити підсумки, а така ERP система як ODOO , Робить все в режимі реального часу.

Загальну суму активу (пасиву) балансу називають «валютою балансу».

Операція - будь-які дії компанії, які відображаються на її фінансове становище і такі дії обов'язково повинні бути зафіксовані в обліку.

І необхідно завжди пам'ятати, що баланс - всього лише моментальний знімок стан компанії, зроблений в певний момент. Кілька хвилин по тому він буде іншим, навіть якщо зміни виявляться незначними.

Кожна операція відображається в балансі двічі. Чому так? Будь-яка господарська операція так чи інакше впливає на дві статті балансу і відповідно інформацію про таку операцію слід записати двічі. У теорії бухгалтерського обліку розрізняють чотири типи господарських операцій:

 1. Збільшення активу-зменшення активу (наприклад, вам заплатив ваш покупець, внаслідок чого у вас збільшилася сума на рахунку але зменшилася сума заборгованості дебітора);
 2. Збільшення пасиву-зменшення пасиву (наприклад, ви перевели частину нерозподіленого прибутку на збільшення резервного капіталу підприємства);
 3. Збільшення активу - збільшення пасиву (наприклад, ви купили товар у постачальника і ще за нього не заплатили);
 4. Зменшення активу - зменшення пасиву (наприклад, ви заплатили постачальнику за товар)

Кожна стаття балансу акумулює інформацію з даних рахунків бухгалтерського обліку. Кожна операція відображається по дебету одного рахунку і по кредиту іншого.

Існує два види рахунків: активні і пасивні. Пасивні - це залучені кошти; активні - розміщені кошти компанії, підприємства чи банку. Для активних рахунків: дебет - прихід, кредит - витрата коштів. Для пасивних: кредит - прихід, дебет - витрата.

Дебет - ліва сторона бухгалтерського рахунку. За активним і активно-пасивними рахунками: збільшення дебету означає збільшення майна або майнових прав організації. За пасивними рахунками: збільшення дебету означає зменшення власних коштів організації (джерел). Походить від лат. debet, що означає «він повинен». В латині для цього терміна використовується слово debitum - «борг».

Кредит - права сторона бухгалтерського рахунку. За активним і активно-пасивними рахунками: збільшення кредиту означає зменшення вартості майна або майнових прав організації. За пасивними рахунками: збільшення кредиту означає збільшення власних коштів організації (джерел) Відбувається від лат. credit, що означає «він вірить»

Форми бухгалтерського балансу

У різних країнах прийнято складати баланси по різній формі, але суть залишається та ж. Основні відмінності полягають у деталізації статей балансу і їх розташуванні в звіті.

Якщо розглядати міжнародні стандарти фінансової звітності, то уявлення бухгалтерського балансу відповідно до них регламентується МСФЗ 1 "Подання фінансової звітності». Стандарт досить гнучкий і, таким чином, можна застосувати до різних видів компаній незалежно від роду діяльності та розміру. Відповідно до МСФЗ капітал є балансує статтею, наявність якої і робить баланс автоматично сходящимся.

Істотні статті повинні представлятися у фінансовій звітності окремо. Несуттєві суми повинні об'єднуватися з сумами аналогічного характеру або призначення. Інформація є суттєвою, якщо її розкриття може вплинути на економічні рішення користувачів. IAS 1 вимагає відображати на балансі окремо оборотні активи / короткострокові зобов'язання і необоротні активи / довгострокові зобов'язання.

До статей, що підлягають обов'язковому відображенню в балансі, відносяться:

 • основні засоби,
 • інвестиційна нерухомість,
 • нематеріальні активи,
 • фінансові активи,
 • інвестиції,
 • біологічні активи,
 • запаси,
 • торговельна та інша дебіторська (і кредиторська) заборгованість,
 • грошові кошти та їх еквіваленти,
 • активи і зобов'язання, призначені для продажу,
 • оціночні і фінансові зобов'язання,
 • зобов'язання і активи за податковими платежами (поточні та відстрочені),
 • капітал і резерви, частка меншості

Крім МСФЗ є ще і US GAAP, який застосовується в США, крім того там ще керуються і документами, виданими Комісією з цінних паперів і бірж, яка встановлює додаткову вимогу на надання порівняльних даних за три звітні періоди.

Порівняння форм балансу по МСФО, US GAAP і UK GAAP

МСФЗ US GAAP UK GAAP Стандарт МСФЗ 1 "Подання фінансової звітності»

 • Положення про концепціях фінансового обліку: 6;
 • Положення про стандарти фінансового обліку: 5, 6, 12, 57, 78, 96, 115, 130;
 • Інтерпретації Комітету зі стандартів фінансового обліку: 8;
 • Думки Комітету з бухгалтерським принципам: 6,12,21,22;
 • Бюлетені бухгалтерських досліджень: 43, Ch. 2, 3A;
 • Технічний бюлетень: 79-3.
 • Стандарти фінансової звітності: 3 і 18;
 • Закон «Про компанії» стаття 85.

Склад звіту Дворічна балансова звітність. Аналогічно МСФЗ, крім того, що дані повинні бути представлені за трирічний період, виходячи з вимог SEC. Аналогічно МСФЗ. Структура балансу Чи не наказує специфічного формату, проте деякі пункти повинні бути обов'язково представлені в балансі. Аналогічно МСФЗ, статті в балансі розташовуються в порядку зниження ліквідності. Закон про компанії визначає різні формати звітності. Статті балансу аналогічно МСФЗ, крім акціонерного капіталу.

Нижче представлений баланс МСФЗ (приклад):

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВОМУ ПОЛОЖЕНИИ (грн.) На 31.12.2016 На 31.12.2015 активи Необоротні активи Основні засоби 2 493 288 2 500 000 Нематеріальні активи - 2 011 154 Інвестиції в залежні компанії - - Відкладені податкові активи 19 651 140 19 651 140 Позики видані і відсотки до отримання 15 026 296 - Фінансові активи, утримувані до погашення - - Інші необоротні активи - - Дебіторська заборгованість - - Разом необоротні активи 37 170 724 24 162 294 Оборотні активи Запаси 2 246 034 202 2 250 008 991 Дебіторська заборгованість 1 184 037 564 133 998 380 Позики видані і відсотки до отриманню - - Фінансові активи, утримувані для продажу - - Інші фінансові вкладення - - Податок на прибуток до отримання - 261 196 Грошові кошти та їх еквіваленти 3 379 720 - 3 433 451 486 2 384 268 567 Активи, призначені для продажу - - Разом оборотні активи 3 433 451 486 2 384 268 567 Разом активи 3 470 622 210 2 408 430 861 ВЛАСНИЙ кАПІТАЛ І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ капітал Статутний капітал - - Додатковий капітал - - Резерви 1 - Нерозподілений прибуток 218 382 382 215 139 464 Власний капітал акціонерів компанії 218 382 383 215 139 464 неконтрольного частки володіння - - Разом власний капітал 218 382 383 215 139 464 Довгострокові зобов'язання Кредити та позики 29 058 000 29 058 000 Кредиторська заборгованість 2 478 104 076 1 870 805 586 Цільове фінансування - - Відкладені податкові зобов'язання - - Інші довгострокові зобов'язання - - Разом довгострокові зобов'язання 2 507 162 076 1 899 863 586 Короткострокові зобов'язання Банківський овердрафт - - Кредити та позики - - Кредиторська заборгованість 744 968 387 293 427 811 Податок на прибуток до сплати 109 364 - Разом короткострокові зобов'язання 745 077 751 293 427 811 зобов'язання, пов'язані з активами, призначеним для продажу - - Разом зобов'язання 3 252 239 827 2 193 291 397 Разом власний капітал і зобов'язання 3 470 622 210 2 408 430 861

Структура подання балансу в Україні дуже схожа з МСФЗ, статті в балансі розташовані в такому ж порядку, але сама форма балансу більш регламентована.

Значення для аналізу фінансового стану підприємства

Ми зараз не будемо заглиблюватися в детальний огляд всіх показників, яких можна отримати на підставі балансу. Хочеться відзначити, що з бухгалтерського балансу визначають кінцевий фінансовий результат роботи організації у вигляді нарощення власного капіталу за звітний період, за яким судять про здатність керівників зберегти і примножити ввірені їм матеріальні та грошові ресурси.

Бухгалтерський баланс характеризує економічний потенціал організації (контрольовані нею ресурси) і її фінансове становище, тобто склад і структуру активів і їх джерел.

Фінансове становище компанії залежить від наявних у неї економічних ресурсів, її фінансової структури, її ліквідності і платоспроможності, а також її здатності адаптуватися до змін навколишнього середовища.

Інформація про економічні ресурси компанії і її здатності в минулому перетворювати ці ресурси корисна для прогнозування її здатності створювати грошові кошти та їх еквіваленти в майбутньому.

Інформація про фінансову структуру потрібна для прогнозування майбутніх потреб у позикових коштах і того, як майбутні прибутки і грошові потоки будуть розподілятися між тими, хто має частку в компанії. Ця інформація також корисна для оцінки того, наскільки успішною буде компанія в отриманні фінансування в подальшому.

Інформація про ліквідності і платоспроможності необхідна для прогнозування здатності компанії виконати в строк свої фінансові зобов'язання. Ліквідністю називається наявність грошей в найближчому майбутньому після вирахування фінансових зобов'язань за період. Платоспроможність - це наявність грошей в більш тривалому проміжку.

При проведенні аналізу балансу переслідуються дві основні мети:

1. Отримання інформації про здатність підприємства заробляти прибуток.

2. Отримання інформації про майновий та фінансовий стан підприємства, тобто про його забезпеченості джерелами для отримання прибутку.

До основних завдань аналізу балансу слід віднести:

- оцінку майнового стану аналізованого підприємства;

- аналіз ліквідності окремих груп активів;

- вивчення складу і структури джерел формування активів;

- характеристику забезпеченості зобов'язань активами;

- аналіз взаємозв'язку окремих груп активів і пасивів;

- аналіз спроможності генерувати грошові кошти;

- оцінку можливості збереження і нарощування капіталу.

Серед практичних методів оцінки такого аналізу переважно використовуються:

 1. Горизонтальний або часовий аналіз, що дозволяє оцінити динаміку зміни засобів і їх джерел за певний відрізок часу. Його мета - порівняння поточних показників балансу з даними попередніх періодів та вивчення їх різких змін. Цифри, зазначені в кожній статті на кінець досліджуваного періоду співвідносяться в процентах з відповідними цифрами на початок періоду, значення яких беруть за 100%.
 2. Вертикальний або структурний аналіз, що полягає у визначенні питомої ваги окремих статей балансу в результуючому загальному показнику і наступному порівнянні цих величин з аналогічними даними попереднього періоду. Його мета - виявити наявні зміни в структурі статей активів і пасивів і визначити необхідність ретельного аналізу викликали це причин.
 3. Метод фінансових коефіцієнтів. В цьому випадку розраховуються відносини (коефіцієнти) між окремими значеннями статей балансу і вивчаються взаємозалежності різних показників, а також їх динаміка.

Если ви нашли помилки, будь ласка, віділіть фрагмент тексту та натісніть Ctrl + Enter.

Бухгалтерський баланс: зміст, структура, місце в звітності і значення для аналізу діяльності підприємства

Все в бізнесі як і в житті має бути врівноважено і ця рівновага досягається за рахунок балансу. Ось тільки в бізнесі під цим розуміється щось інше про що ми зараз і поговоримо.

Навіть якщо ви не бухгалтер і не фінансист все одно я думаю ви чули про бухгалтерський баланс, як про штуці яка має просто величезне значення і про яку всі говорять і яку всі надають величезне значення. Що ж таке баланс з точки зору бізнесу. Він показує активи компанії і джерела їх утворення. Саме тому сума активів завжди дорівнює сумі джерел їх утворення, тобто пасивів. При цьому джерела можуть бути вашими власними так і позиковими. І в цей немає нічого страшного.

Отже:

Актив = Позиковий капітал + власний капітал або Актив = Власний капітал + Зобов'язання;

Це рівняння відоме як балансове рівняння. Обидві його частини обов'язково повинні бути рівні між собою. Ніщо не береться нізвідки і ні куди не зникає.

Баланс - відображає фінансовий стан підприємства на певну дату, наприклад, на кінець звітного періоду. Баланс характеризує підприємство, як власника активів, які дорівнюють джерелами - зобов'язаннями і власного капіталу.

Активи, пасиви і зобов'язання

Активи - ресурси, контрольовані підприємством в результаті подій минулих періодів, від яких компанія очікує економічної вигоди в майбутньому.

Активи - це одне з двох:
• або щось належне вам - гроші, земля, будівлі, товари, торгові марки, акції інших компаній, обладнання, транспорт;
• або щось, що вам повинні інші, - в технічному сенсі ваше, але тимчасово перебуває у володінні кого-небудь ще. Найчастіше це гроші (дебіторська заборгованість), але може бути і щось інше.

Активи мають три головних характеристики:

- зберігають в собі майбутні економічні вигоди - потенціал, вкладений прямо чи опосередковано в приплив грошових коштів або їх еквівалентів;
- існує здатність підприємства контролювати ці майбутні економічні вигоди;
- є результатом минулих угод або інших подій.

Згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку всі активи класифікуються на короткострокові та довгострокові.

МСБО 1 говорить, що Актив повинен класифікуватися як короткостроковий, коли:

(I) його передбачається реалізувати або тримати для продажу або використання в нормальних умовах операційного циклу компанії; або
(II) він міститься головним чином в комерційних цілях;
(ІІІ) його передбачається реалізувати протягом 12 місяців з дати балансу;
(IV) він є активом у вигляді грошових коштів або їх еквівалентів (як визначено МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів», які не мають обмежень на обмін або використання для погашення зобов'язань по крайней мере протягом 12 місяців з дати балансу.

Всі інші активи повинні класифікуватися як довгострокові.

зобов'язання

Пасиви - це, по суті, зобов'язання, т. Е. Все, що ви повинні іншим і зобов'язані повернути в певний термін. Зазвичай це гроші, але може бути і щось інше.

Зобов'язання - заборгованість підприємства, що виникає з подій минулих періодів, врегулювання якої призведе до відтоку від підприємства ресурсів, що містять економічну вигоду.

Зобов'язання мають три головні характеристики:

- втілюють в собі вже існуючу (але не майбутню) обов'язок, яка тягне за собою оплату відтоками активів або наданням послуг;
- виконання зобов'язань для підприємства є обов'язковим і майже неминучим;
- бути результатом минулих угод або минулих подій.

МСБО 1 говорить, що Зобов'язання має кваліфікуватися як короткострокове, коли:

(I) його передбачається погасити в нормальних умовах операційного циклу компанії;
(ІІ) утримується з метою перепродажу;
(IIІ) воно підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу;
(ІV) підприємство не має необумовленого права відстрочити погашення зобов'язання принаймні на 12 місяців з дати балансу.

Всі інші зобов'язання повинні кваліфікуватися як довгострокові.

Неприпустимо проводити залік у фінансовій звітності активів і зобов'язань.

Власний капітал

Власний капітал - частина активів підприємства, що залишається після вирахування всіх його зобов'язань, тобто власний капітал - це частка володіння власника в фірмі. Вона є залишковою часткою, тому що являє собою суму, що залишилася після вирахування зобов'язань з активів фірми. Власний капітал включає акціонерний (внесений) капітал та нерозподілений прибуток.

На допомогу користувачам, які приймають рішення, статті балансу зазвичай згруповані відповідно до загальних характеристик. Така класифікація відповідає назві кожного елемента балансу: активи, зобов'язання і власний капітал. Під найменуванням кожного елемента йдуть відповідні статті.

У чому ж практична користь складання балансу і чому йому надають так багато значення. Все тому, що баланс дає основу для розрахунку багатьох фінансових коефіцієнтів (ліквідність, фінансова гнучкість, рентабельність і ін.). Баланс також дає можливість оцінити виробниче підприємство і його політику в освоєнні нових виробництв, оцінити його активи.

обмеження балансу

Баланс має так само і ряд обмежень, на які варто звернути свою увагу.

Не всі вартості, за якими активи визнані в балансі, є поточними. Вартість грошових коштів є поточною, але вартість таких статей, як будівлі та обладнання (або, принаймні, основна їх частина), є вартістю, яка була давно. Такі коефіцієнти, як прибуток на активи, відображають в чисельнику показники в поточній вартості грошових коштів, а в знаменнику показники в історичній вартості грошових коштів. У цьому випадку порівняння між компаніями можуть призвести до омани.

Крім того, баланс також містить багато нарахованих сум (збиток від списання безнадійної дебіторської заборгованості, накопичений знос). Деякі зобов'язання також є нарахованими: прибутковий податок, витрати за гарантійними зобов'язаннями, пенсійні зобов'язання та ін. Вартість деяких статей в балансі може бути неточною. Прикладами можуть служити нематеріальні активи і суми, записані як відстрочені зобов'язання по податкових платежах.

Після короткого огляду визначень, давайте розберемо більш детально класифікацію активів і пасивів.

Класифікація активів і пасивів

Класифікація активів і пасивів

Активи в балансі як правило діляться на два великі класи: необоротні та оборотні активи.

Основні засоби (необоротні активи) - це будь-які активи, які компанія використовує на постійній довгостроковій основі (наприклад, будівлі, обладнання, транспортні засоби, комп'ютери), на відміну від активів, придбаних для продажу покупцям. Термін використання таких активів в господарській діяльності як правило більше одного року або операційного циклу. Ще однією особливістю таких активів є те, що вони частково переносять свою вартість у вигляді амортизації на собівартість товарів, робіт, послуг.

Оборотні активи - це активи, які ви сподіваєтеся продати або перетворити в гроші протягом одного року (наприклад, товари або суми, які повинні вам покупці).

Оборотні активи - це активи, які ви сподіваєтеся продати або перетворити в гроші протягом одного року (наприклад, товари або суми, які повинні вам покупці)

Власний капітал - це сукупність всіх коштів фірми, що знаходяться в її власності. Власний капітал підприємства використовується для формування частки активів. Господарюючий суб'єкт оперує їм при здійсненні операцій без обмежень і умов.

Господарюючий суб'єкт оперує їм при здійсненні операцій без обмежень і умов

Зобов'язання класифікуються за терміном їх погашення, а саме на:

Поточні (короткострокові) зобов'язання - це зобов'язання, які ви повинні погасити протягом наступного року (наприклад, суми, які ви заборгували постачальникам або своїм працівникам у вигляді заробітної плати).

Довгострокові зобов'язання - це зобов'язання, які ви припускаєте погасити, але не протягом наступного року (наприклад, довгострокові банківські позики).

Методика складання балансу

Баланс завжди складається на певну дату. Як правило період складання балансу дорівнює кварталу або року. Для того, щоб скласти баланс потрібно згорнути всі доходи і витрати і різницю винести в баланс. В баланс включаються всі операції вчинені на дату складання балансу. При цьому баланс можна складати хоч після кожної проведеної в обліку операції, але не всі бухгалтерські програми і ERP системи це підтримують. Наприклад, в такій популярній програмі як 1С, необхідно закривати фінансовий результат щоб побачити підсумки, а така ERP система як ODOO , Робить все в режимі реального часу.

Загальну суму активу (пасиву) балансу називають «валютою балансу».

Операція - будь-які дії компанії, які відображаються на її фінансове становище і такі дії обов'язково повинні бути зафіксовані в обліку.

І необхідно завжди пам'ятати, що баланс - всього лише моментальний знімок стан компанії, зроблений в певний момент. Кілька хвилин по тому він буде іншим, навіть якщо зміни виявляться незначними.

Кожна операція відображається в балансі двічі. Чому так? Будь-яка господарська операція так чи інакше впливає на дві статті балансу і відповідно інформацію про таку операцію слід записати двічі. У теорії бухгалтерського обліку розрізняють чотири типи господарських операцій:

 1. Збільшення активу-зменшення активу (наприклад, вам заплатив ваш покупець, внаслідок чого у вас збільшилася сума на рахунку але зменшилася сума заборгованості дебітора);
 2. Збільшення пасиву-зменшення пасиву (наприклад, ви перевели частину нерозподіленого прибутку на збільшення резервного капіталу підприємства);
 3. Збільшення активу - збільшення пасиву (наприклад, ви купили товар у постачальника і ще за нього не заплатили);
 4. Зменшення активу - зменшення пасиву (наприклад, ви заплатили постачальнику за товар)

Кожна стаття балансу акумулює інформацію з даних рахунків бухгалтерського обліку. Кожна операція відображається по дебету одного рахунку і по кредиту іншого.

Існує два види рахунків: активні і пасивні. Пасивні - це залучені кошти; активні - розміщені кошти компанії, підприємства чи банку. Для активних рахунків: дебет - прихід, кредит - витрата коштів. Для пасивних: кредит - прихід, дебет - витрата.

Дебет - ліва сторона бухгалтерського рахунку. За активним і активно-пасивними рахунками: збільшення дебету означає збільшення майна або майнових прав організації. За пасивними рахунками: збільшення дебету означає зменшення власних коштів організації (джерел). Походить від лат. debet, що означає «він повинен». В латині для цього терміна використовується слово debitum - «борг».

Кредит - права сторона бухгалтерського рахунку. За активним і активно-пасивними рахунками: збільшення кредиту означає зменшення вартості майна або майнових прав організації. За пасивними рахунками: збільшення кредиту означає збільшення власних коштів організації (джерел) Відбувається від лат. credit, що означає «він вірить»

Форми бухгалтерського балансу

У різних країнах прийнято складати баланси по різній формі, але суть залишається та ж. Основні відмінності полягають у деталізації статей балансу і їх розташуванні в звіті.

Якщо розглядати міжнародні стандарти фінансової звітності, то уявлення бухгалтерського балансу відповідно до них регламентується МСФЗ 1 "Подання фінансової звітності». Стандарт досить гнучкий і, таким чином, можна застосувати до різних видів компаній незалежно від роду діяльності та розміру. Відповідно до МСФЗ капітал є балансує статтею, наявність якої і робить баланс автоматично сходящимся.

Істотні статті повинні представлятися у фінансовій звітності окремо. Несуттєві суми повинні об'єднуватися з сумами аналогічного характеру або призначення. Інформація є суттєвою, якщо її розкриття може вплинути на економічні рішення користувачів. IAS 1 вимагає відображати на балансі окремо оборотні активи / короткострокові зобов'язання і необоротні активи / довгострокові зобов'язання.

До статей, що підлягають обов'язковому відображенню в балансі, відносяться:

 • основні засоби,
 • інвестиційна нерухомість,
 • нематеріальні активи,
 • фінансові активи,
 • інвестиції,
 • біологічні активи,
 • запаси,
 • торговельна та інша дебіторська (і кредиторська) заборгованість,
 • грошові кошти та їх еквіваленти,
 • активи і зобов'язання, призначені для продажу,
 • оціночні і фінансові зобов'язання,
 • зобов'язання і активи за податковими платежами (поточні та відстрочені),
 • капітал і резерви, частка меншості

Крім МСФЗ є ще і US GAAP, який застосовується в США, крім того там ще керуються і документами, виданими Комісією з цінних паперів і бірж, яка встановлює додаткову вимогу на надання порівняльних даних за три звітні періоди.

Порівняння форм балансу по МСФО, US GAAP і UK GAAP

МСФЗ US GAAP UK GAAP Стандарт МСФЗ 1 "Подання фінансової звітності»

 • Положення про концепціях фінансового обліку: 6;
 • Положення про стандарти фінансового обліку: 5, 6, 12, 57, 78, 96, 115, 130;
 • Інтерпретації Комітету зі стандартів фінансового обліку: 8;
 • Думки Комітету з бухгалтерським принципам: 6,12,21,22;
 • Бюлетені бухгалтерських досліджень: 43, Ch. 2, 3A;
 • Технічний бюлетень: 79-3.
 • Стандарти фінансової звітності: 3 і 18;
 • Закон «Про компанії» стаття 85.

Склад звіту Дворічна балансова звітність. Аналогічно МСФЗ, крім того, що дані повинні бути представлені за трирічний період, виходячи з вимог SEC. Аналогічно МСФЗ. Структура балансу Чи не наказує специфічного формату, проте деякі пункти повинні бути обов'язково представлені в балансі. Аналогічно МСФЗ, статті в балансі розташовуються в порядку зниження ліквідності. Закон про компанії визначає різні формати звітності. Статті балансу аналогічно МСФЗ, крім акціонерного капіталу.

Нижче представлений баланс МСФЗ (приклад):

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВОМУ ПОЛОЖЕНИИ (грн.) На 31.12.2016 На 31.12.2015 активи Необоротні активи Основні засоби 2 493 288 2 500 000 Нематеріальні активи - 2 011 154 Інвестиції в залежні компанії - - Відкладені податкові активи 19 651 140 19 651 140 Позики видані і відсотки до отримання 15 026 296 - Фінансові активи, утримувані до погашення - - Інші необоротні активи - - Дебіторська заборгованість - - Разом необоротні активи 37 170 724 24 162 294 Оборотні активи Запаси 2 246 034 202 2 250 008 991 Дебіторська заборгованість 1 184 037 564 133 998 380 Позики видані і відсотки до отриманню - - Фінансові активи, утримувані для продажу - - Інші фінансові вкладення - - Податок на прибуток до отримання - 261 196 Грошові кошти та їх еквіваленти 3 379 720 - 3 433 451 486 2 384 268 567 Активи, призначені для продажу - - Разом оборотні активи 3 433 451 486 2 384 268 567 Разом активи 3 470 622 210 2 408 430 861 ВЛАСНИЙ кАПІТАЛ І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ капітал Статутний капітал - - Додатковий капітал - - Резерви 1 - Нерозподілений прибуток 218 382 382 215 139 464 Власний капітал акціонерів компанії 218 382 383 215 139 464 неконтрольного частки володіння - - Разом власний капітал 218 382 383 215 139 464 Довгострокові зобов'язання Кредити та позики 29 058 000 29 058 000 Кредиторська заборгованість 2 478 104 076 1 870 805 586 Цільове фінансування - - Відкладені податкові зобов'язання - - Інші довгострокові зобов'язання - - Разом довгострокові зобов'язання 2 507 162 076 1 899 863 586 Короткострокові зобов'язання Банківський овердрафт - - Кредити та позики - - Кредиторська заборгованість 744 968 387 293 427 811 Податок на прибуток до сплати 109 364 - Разом короткострокові зобов'язання 745 077 751 293 427 811 зобов'язання, пов'язані з активами, призначеним для продажу - - Разом зобов'язання 3 252 239 827 2 193 291 397 Разом власний капітал і зобов'язання 3 470 622 210 2 408 430 861

Структура подання балансу в Україні дуже схожа з МСФЗ, статті в балансі розташовані в такому ж порядку, але сама форма балансу більш регламентована.

Значення для аналізу фінансового стану підприємства

Ми зараз не будемо заглиблюватися в детальний огляд всіх показників, яких можна отримати на підставі балансу. Хочеться відзначити, що з бухгалтерського балансу визначають кінцевий фінансовий результат роботи організації у вигляді нарощення власного капіталу за звітний період, за яким судять про здатність керівників зберегти і примножити ввірені їм матеріальні та грошові ресурси.

Бухгалтерський баланс характеризує економічний потенціал організації (контрольовані нею ресурси) і її фінансове становище, тобто склад і структуру активів і їх джерел.

Фінансове становище компанії залежить від наявних у неї економічних ресурсів, її фінансової структури, її ліквідності і платоспроможності, а також її здатності адаптуватися до змін навколишнього середовища.

Інформація про економічні ресурси компанії і її здатності в минулому перетворювати ці ресурси корисна для прогнозування її здатності створювати грошові кошти та їх еквіваленти в майбутньому.

Інформація про фінансову структуру потрібна для прогнозування майбутніх потреб у позикових коштах і того, як майбутні прибутки і грошові потоки будуть розподілятися між тими, хто має частку в компанії. Ця інформація також корисна для оцінки того, наскільки успішною буде компанія в отриманні фінансування в подальшому.

Інформація про ліквідності і платоспроможності необхідна для прогнозування здатності компанії виконати в строк свої фінансові зобов'язання. Ліквідністю називається наявність грошей в найближчому майбутньому після вирахування фінансових зобов'язань за період. Платоспроможність - це наявність грошей в більш тривалому проміжку.

При проведенні аналізу балансу переслідуються дві основні мети:

1. Отримання інформації про здатність підприємства заробляти прибуток.

2. Отримання інформації про майновий та фінансовий стан підприємства, тобто про його забезпеченості джерелами для отримання прибутку.

До основних завдань аналізу балансу слід віднести:

- оцінку майнового стану аналізованого підприємства;

- аналіз ліквідності окремих груп активів;

- вивчення складу і структури джерел формування активів;

- характеристику забезпеченості зобов'язань активами;

- аналіз взаємозв'язку окремих груп активів і пасивів;

- аналіз спроможності генерувати грошові кошти;

- оцінку можливості збереження і нарощування капіталу.

Серед практичних методів оцінки такого аналізу переважно використовуються:

 1. Горизонтальний або часовий аналіз, що дозволяє оцінити динаміку зміни засобів і їх джерел за певний відрізок часу. Його мета - порівняння поточних показників балансу з даними попередніх періодів та вивчення їх різких змін. Цифри, зазначені в кожній статті на кінець досліджуваного періоду співвідносяться в процентах з відповідними цифрами на початок періоду, значення яких беруть за 100%.
 2. Вертикальний або структурний аналіз, що полягає у визначенні питомої ваги окремих статей балансу в результуючому загальному показнику і наступному порівнянні цих величин з аналогічними даними попереднього періоду. Його мета - виявити наявні зміни в структурі статей активів і пасивів і визначити необхідність ретельного аналізу викликали це причин.
 3. Метод фінансових коефіцієнтів. В цьому випадку розраховуються відносини (коефіцієнти) між окремими значеннями статей балансу і вивчаються взаємозалежності різних показників, а також їх динаміка.

Если ви нашли помилки, будь ласка, віділіть фрагмент тексту та натісніть Ctrl + Enter.

Чому так?
Чому так?
Чому так?
Гражданский противогаз ГП-7Б
Противогаз ГП-7Б гражданский предназначен для защиты органов дыхания от отравляющих веществ, биологических аэрозолей, от широкого спектра аварийно химически опасных веществ, радиоизотопов

Fallout 4 Противогаз На Карте
Плагины и моды для Fallout 4 - Каталог модов. Мод улучшает частицы от стрельбы, взрывов и огня в Fallout 4. 19 151статья в Убежище. Добавить новую страницу. Противогаз-маска Править. Бриджуэй Траст

Бирка на противогазную сумку образец
Главная » Разное » Бирка на противогазную сумку образец Cincinnati, ohio national institute for occupational safety and health, 1987. В нижней части коробки старенького эталона располагается активированный

Противогазы - Информация о сайте
Противогаз — средство защиты органов дыхания, также бывают противогазы, обеспечивающие защиту зрения и лица. Защитные свойства противогазов различаются по типу защиты: фильтрующие  — от конкретных

Бирка На Противогаз Образец
Бирка на противогаз образец. Сумка с противогазом ставится биркой наружу. На сумки для противогазов, а также на чехлы для перчаток и плащей оп-1м, размером 3х5 см данный размер строго соблюдается, пришивают

О порядке проверок и замене фильтрующих противогазов при регулярном и длительном их применении
Распечатать Вопрос: На сайте компаний, выпускающих противогазы, указывается информация, что фильтрующие противогазы ГП-7 подлежат технической проверке не более 8 раз. А нормативного подтверждения

О ПРОТИВОГАЗЕ Противогаз надевается на голову солдата для
О ПРОТИВОГАЗЕ: Противогаз надевается на голову солдата для устрашения противника и подавления его боевого духа. Сами посудите: сидит противник в окопе, чай мешает ложечкой, никого не трогает. Вдруг сверху

Кто изобрел противогаз? Что повлияло на изобретение противогаза в России
До сих пор не известно, кто изобрел противогаз. Единого мнения по данному вопросу не существует. Их примитивные прототипы применялись еще в Средние века, когда врачи использовали специальные маски с длинными

Конструкция и принцип работы устройства противогаза
Начиная со школьной скамьи, каждый человек хотя бы приблизительно был знаком с противогазом. Аппарат был впервые применен в 1915 году во время боевых действий — тогда один из противников применил химическое

ОМЧС Резерв - Информационно-консультативный центр - Проверка противогазов
В соответствии с Федеральными законами №28-ФЗ «О гражданской обороне» и №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» все население страны должно