Як правильно розрахувати рентабельність активів

 1. Для чого потрібно знати рентабельність чистих активів
 2. Фінансовий аналіз - це відображення реального стану справ на підприємстві
 3. Які чинники впливають на рентабельність активів
 4. Як проводиться розрахунок рентабельності активів (формула)
 5. Як розрахувати коефіцієнт рентабельності активів по балансу організації
 6. Як розрахувати рентабельність оборотних активів
 7. Яким повинен бути показник рентабельності активів
 8. Рентабельність обертаються активів на прикладі
 9. Факторний аналіз рентабельності активів для управлінських рішень
 10. Інформація про експерта

У фінансово-економічному аналізі діяльності компанії існує дві головні групи - коефіцієнти абсолютні і відносні. До абсолютних коефіцієнтів відносять прибуток, обсяг реалізованої продукції або наданих послуг і дохід компанії. Дослідження значень показників не надає можливості дати повноцінну оцінку господарської діяльності компанії. Для більш повної картини застосовують відносні показники - значення економічної стабільності, ліквідності і рентабельність активів. Відносні показники також більш зручні при порівнянні ряду компаній.

Рентабельність активів (ROA - returnonassets) - це критерій, який відображає результативність використання активів компанії. Всі активи можна розділити на три види.

1. Рентабельність необоротних активів (ROAвн). Необоротні активи (ВНА) - це майнова власність компанії, яка зафіксована в першому розділі бухгалтерського балансу у середніх компаній і в рядках 1150 і 1170 у малих компаній. ВНА застосовуються на період більше одного року, не змінюють свої технічні властивості в процесі функціонування і по частинах перекладають свою вартість на продукцію, що випускається підприємством продукцію або надані компанією послуги. До ВНА відносять:

 • кошти підприємства - технічне обладнання, складські приміщення, транспорт, будівлі і т. д .;
 • нематеріальні активи компанії - права, патенти на винаходи, ліцензії, торгові марки, репутацію і т. д .;
 • довгострокові фінансові вкладення - вкладення фінансових коштів в інші компанії, надання довгострокових позик строком більше одного року і т. д.

Класифікують ВНА на три групи:

 • матеріальні: кошти підприємства;
 • нематеріальні: нематеріальні активи;
 • фінансові: вклади фінансових коштів.

2. Рентабельність оборотних активів (ROAоб). Оборотні активи (обидва) - це майнова власність компанії, яка зафіксована в першому розділі бухгалтерського балансу у середніх компаній в рядках 1210, 1230, 1250. Обидва застосовується на період менше одного року або ж на один виробничий оборот, в тому випадку, якщо він триває більше 12 місяців, відразу перекладає свою вартість на собівартість товару, що випускається або послуг, що надаються. До Обидва відносять:

 • оборотні кошти підприємства у формі складських запасів і незавершеного виробництва;
 • ПДВ по придбаних цінностях;
 • дебіторську заборгованість;
 • короткострокові вклади фінансових коштів;
 • грошові кошти та грошові еквіваленти.

Класифікується обидва на три групи:

 • матеріальні: запаси сировини для виробничого процесу;
 • нематеріальні: дебіторська заборгованість, грошові кошти та грошові еквіваленти;
 • фінансові: податок на додану вартість (ПДВ) по придбаних цінностей, короткострокові вклади фінансових коштів (за винятком грошових еквівалентів).

3. Рентабельність активів (ROA). Загальну суму активів компанії можна обчислити, підсумувавши вартість необоротних і оборотних активів.

ТОП-5 найбільш затребуваних статей для комерсанта:

Для чого потрібно знати рентабельність чистих активів

Чистими активами називають показник, який обчислюється як різниця між величиною активів організації та сумою її пасивів, які беруть участь в розрахунку. Можна висловитися і інакше: чисті активи - це вартість оборотних і необоротних активів компанії, яка забезпечена особистими коштами власників організації. Чисті активи - це ціна всього майна підприємства, яке не має боргових зобов'язань.

Значення чистих активів компанії відображає її фінансову стабільність, а також забезпеченість особистими фінансовими засобами. Необхідно пам'ятати, що вартість чистих активів може зазнавати неприродного перебільшення з метою залучення нових інвестицій і приходить до відображення реальних значень тільки тоді, коли настає час виплат дивідендів інвесторам.

Рентабельність сукупних активів (Returnonnetassets, RONA) - це показник, що відображає ступінь раціонального управління капіталом компанії, вміння організації збільшувати обсяг капіталу за допомогою віддачі всіх грошових коштів, інвестованих в бізнес. Власники підприємства мають інтерес в підвищенні значення рентабельності чистих активів, так як такий дохід, що припадає на одиницю вкладень власників, відображає прибутковість всієї компанії в цілому як об'єкта вкладення фінансових коштів, а також обсяг виплат дивідендів і впливає на підвищення котирувань акцій підприємства на біржі.

Рентабельність чистих активів обчислюється як відношення чистого доходу після здійснення податкових відрахувань до середньорічного показника необоротних активів і чистого оборотного капіталу компанії спільно з основними фондами. Дана формула виглядає наступним чином:

RONA = (Чистий прибуток / Середній за період власний і позиковий капітал) * 100%

Розрахунок значення RONA проводиться так само, як і розрахунок ROA, але на відміну від другого показника RONA не бере до уваги пов'язані з ним дії організації - значні фінансові витрати. Зате цей критерій досліджує активи, які організація застосовує для досягнення поставлених цілей. Також RONA нагадує фахівцям про те, що є фінансові витрати на купівлю та утримання активів компанії.

NOPAT - це значення чистого операційного доходу (після здійснення податкових виплат), яка бере участь в розрахунках. У зв'язку з додаванням в показник чистого прибутку виплата відсотків по позиках кредитним організаціям після процесу оподаткування ліквідує неточність, яка допускає нелогічне порівняння доходів після виплати відсотків з базою підсумовуваних активів підприємства.

У реальності навіть цей показник RONA носить суперечливий характер, що ставить під сумнів його застосування в ролі інструменту для оцінки планів і результативності діяльності компанії. Це можливо з двох причин:

 • показник відображає дохід бухгалтерії, а не потік фінансових коштів. Так як ціна стратегії або організації безпосередньо залежить від суми, фактора часу і ризиків потоків фінансів в майбутньому, то використання RONA може надати невірні відомості, які будуть використані для затвердження рішень по керівництву робочим процесом компанії. Отже, існує ймовірність того, що рішення будуть прийняті невірно;
 • застосування RONA в ролі бази для оцінки підсумків діяльності організації і преміального бонусу фахівцям може привести до прийняття рішень, які будуть нецікаві для співвласників компанії. Наприклад, якщо керівник відділу намагається збільшити прибутковість чистих активів свого відділу, то це може привести до того, що високорентабельні структури просто відмовляться від проектів, які з точки зору організації в цілому будуть досить перспективними.

думка експерта

Фінансовий аналіз - це відображення реального стану справ на підприємстві

Юрій Бєлоусов,

генеральний директор компанії «E-generator», Москва

Для генерального директора фінансовий аналіз - це відображення реального фінансового становища організації. У публічних фірмах саме директор несе відповідальність перед акціонерами за економічну стабільність і процвітання бізнес-проекту. Я стикався з такою ситуацією, коли рішенням ради директорів генеральний директор фірми був відсторонений від виконання обов'язків за те, що він спробував прикрасити відомості з фінансового звіту. Замість реальних сум він становив красиві схеми і презентації. В результаті з'ясувалося, що організація нерентабельна, хоча у виступах генерального директора все було представлено в абсолютно іншому світлі. Тому основна вимога до фінансової звітності - це її об'єктивність.

Якщо в умовах ринку присутня жорстка конкуренція або на ринку з'являється серйозна іноземна компанія, що в сучасній реальності відбувається постійно, то аналізу фінансів слід приділяти дуже пильну увагу. Необхідно досліджувати стан усередині організації, скорочувати суми позик і підвищувати рівень рентабельності. Цей процес найлогічніше розпочати з припинення діяльності малоефективних відділів вашого підприємства.

Які чинники впливають на рентабельність активів

Для здійснення вірних обчислень і складання прогнозів на майбутній виробничий процес потрібно знати і розуміти чинники, які впливають на рівень рентабельності поточних активів підприємства. У науковому середовищі дані фактори поділяють на дві групи: екзогенні та ендогенні.

До групи екзогенних належать такі чинники:

 • податкова політика, яка реалізується на рівні держави;
 • загальна кон'юнктура ринку збуту продукції;
 • географічне розташування компанії;
 • умови конкуренції на ринку збуту продукції;
 • специфіка політичної обстановки країни.

У більшості випадків на рівень рентабельності і доходу виробництва мають вплив його географічне розташування, віддаленість або близькість від джерел сировини або клієнта, який набуває вироблений товар. Великий вплив багатодітній родині і положення на фондовому ринку, ринку цінних паперів і зміна курсу іноземних валют.

До групи ендогенних або внутрішньо виробничих відносяться такі чинники:

 • гідні умови праці для співробітників підприємства всіх рівнів, що завжди справляє позитивний вплив на рівень якості товару, що випускається;
 • ефективна логістична система і маркетингова політика організації;
 • єдність в економічній і управлінській політиці керівників компанії.

Дотримання даних нюансів допомагає висококваліфікованому економісту підвищити рівень рентабельності активів підприємства на максимально можливий рівень.

Як проводиться розрахунок рентабельності активів (формула)

Загальна формула для розрахунку рентабельності активів організації виглядає так:

ROA = (ПР / АСР) * 100% або ж ROA = (ПП / АСР) * 100%

Рентабельність активів за прибутком відображає, яке число копійок доходу від реалізації продукції або чистого прибутку принесе один рубль, інвестований в капітал компанії. Також рентабельність показує можливість капіталу створювати дохід.

Суму доходу від реалізації продукції можна відшукати в бухгалтерському звіті або обчислити за допомогою такої формули:

ПР = TR - TC, де

TR (totalrevenue) - це прибуток компанії в вартісному вираженні, TC (totalcost) - повна собівартість товарів.

Виручку (TR) можна розрахувати, помноживши обсяг продажів продукції (Q - quantity) на її вартість (P - price):

TR = P * Q.

Повну собівартість продукції (TC) можна розрахувати, підсумувавши всі скоєні витрати в ході виробничого процесу: сировина, запчастини, зарплату персоналу, витрати на комунальні послуги, обслуговування технічного обладнання підприємства і т. Д.

Як розрахувати коефіцієнт рентабельності активів по балансу організації

Бухгалтерський баланс - форма № 1 звітності бухгалтерії компанії. У ньому зафіксовані обсяги статей на початок поточного і кінець поточного звітного періоду. Для обчислення економічної рентабельності активів потрібно знайти середнє значення по кожній наявної графі або розділу.

Для середньої компанії обчислити середнє арифметичне спочатку потрібно від обсягу рядка 190, і в результаті вийде середньорічна ціна необоротних активів компанії (ВнАср), а потім від обсягу рядка 290 - вийде середньорічна вартість оборотних активів (ОбАср).

Для малих організацій потрібно обчислити середнє арифметичне для початку від обсягу рядків 1150 і 1170, і в підсумку вийде ВнАср. Потім від обсягу рядків 1210 (Складські запаси виробництва), 1250 (Фінанси, виражені коштами) і 1230 (Фінансові та інші активи) вийде ОбАср:

ВнАср = ВнАнп + ВнАкп, де

ВнАнп - ціна необоротних активів на початок поточного (кінець попереднього) звітного періоду; ВнАкп - ціна необоротних активів на момент завершення поточного звітного періоду.

ОбАср = ОбАнп + ОбАкп, де

ОбАнп - ціна необоротних активів на початок поточного (кінець попереднього) звітного періоду; ОбАкп - ціна необоротних активів на момент завершення поточного звітного періоду.

Потім потрібно підсумувати два цих отриманих показника, результатом чого і буде середньорічна вартість активів підприємства (АСР):

АСР = ВнАср + ОбАср.

Якщо потрібно, то можна обчислити окремо рентабельність необоротних і оборотних активів. В такому випадку формула буде виглядати так:

 • для обчислення необоротних активів: ROAвн = ПР / ВнАср;
 • для обчислення оборотних активів: ROAвн = ПР / ОбАср.

Як розрахувати рентабельність оборотних активів

Рентабельність оборотних активів обчислюється співвідношенням чистого доходу (сумою прибутку компанії після виплат податків) до оборотного капіталу.

Рентабельність активів показує можливість організації досягти позитивного обсягу прибутку по відношенню до оборотного капіталу компанії, тобто, чим більше цей показник, тим результативнішим стає робочий процес на виробництві.

В ході оборотності активи проходять кілька етапів:

 • грошовий етап;
 • етап випуску продукції;
 • товарний етап.

Грошовий етап здійснює трансформацію фінансових коштів в запаси виробництва.

Етап випуску продукції - це коли ціна товару, що випускається все ще носить авансованих характер, але вже не в повній мірі, а в обсязі виснажених виробничих запасів, авансируются виплати заробітної плати персоналу і переноситься частка основних фондів.

Товарний етап - це коли готовий товар до сих пір є авансованих. Але, після того як товар знову реалізується і звернеться в грошову форму, попередньо вкладені фінанси поповняться за рахунок прибутку, що надійшла в компанію від реалізованого товару.

Рентабельність оборотних активів обчислюють за допомогою такої формули:

, ,

де ЧП - чистий прибуток; ОА - середньорічна вартість оборотних активів підприємства.

Рентабельність капіталу має сильний вплив на хід виробничого процесу, на виконання планів з випуску та реалізації продукції.

Підвищення рівня випуску і продажу продукції, освоєння нових ринків збуту товару повинні бути гарантовані оборотним капіталом компанії.

Яким повинен бути показник рентабельності активів

Встановлені норми рентабельності активів безпосередньо залежать від сфери, в рамках якої здійснює свою діяльність організація. Для компанії, яка працює у фінансовій галузі, норма рентабельності активів знаходиться на рівні до 10%, для підприємства, що здійснює випуск продукції, - від 15% до 20%, для торгової компанії - від 15% до 40%.

Цілком логічним є те, що торговельна компанія має найвищий рівень рентабельності капіталу, оскільки володіє найнижчою вартістю необоротних активів.

Підприємство, яке здійснює випуск продукції, має серйозну суму необоротних активів (за рахунок технічного обладнання виробництва), але має середній рівень рентабельності активів. Фінансова ж компанія працює в умовах жорстокої конкуренції, в зв'язку з чим норма її рентабельності досить низька.

Загалом значення рентабельності капіталу вважається одним з головних чинників, необхідних для аналізу фінансово-економічних процесів компанії і її порівняння з іншими фірмами. Рентабельність активів показує на результативне або малоефективне функціонування капіталу підприємства.

Рентабельність обертаються активів на прикладі

Показники оборотності активів відображають інтенсивність застосування капіталу і зобов'язань. Вони з'ясовують, наскільки активно компанія здійснює свій робочий процес.

Для початку необхідно з'ясувати фінансову суть даного показника. Коефіцієнт оборотності активів відображає те, як компанія застосовує існуючий у неї капітал. Коефіцієнт дозволяє зрозуміти, наскільки результативно функціонують власні фінансові кошти і позикові кошти в процесі випуску та збуту товарів.

Обчислювати цей показник необхідно так: наприклад, показник оборотності активів дорівнює чотирьом, досліджуваний період - один робочий рік. На базі цього можна сформулювати висновок, що компанія отримала за один рік прибуток, яка перевищила вартість активів в чотири рази. В даному випадку можна сказати, що активи компанії зробили чотири цикли оборотності.

Чим более значення цього коефіцієнта, тим більш результативно Здійснює свою діяльність компанія. Даній Показник прямо пропорційно Залежить від кількості реалізованої продукції (у Формулі в чісельніку находится «виручка»). Підвищення даного сертифіката № вказує на ті, что и ОБСЯГИ реалізованого товару теж збільшівся. Чим нижче оборотність активів, тим сильніше компанія повинна фінансувати свій робочий процес.

Дуже часто в різних книгах, журналах та іншої друкованої продукції, пов'язаної з економічною сферою, даний показник іменується зовсім по-різному. Для того щоб ви ознайомилися з варіантами його трактування, ми склали список найпопулярніших його синонімів:

 • ресурсоотдача;
 • показник фондовіддачі;
 • assetsturnoverratio;
 • AT;
 • Totalassetsturnover;
 • Turnoverratio;
 • assetmanagementratio.

Формула для обчислення оборотності активів:

Для того щоб обчислити «Середньорічну вартість активів», слід підсумувати вартість активів на початок робочого року і на момент його завершення і поділити на два.

За формами бухгалтерського балансу коефіцієнт обчислюється таким чином:

Коефіцієнт оборотності активів = ряд. 2110 / (стор. 1600 нг. + Стор. 1600 кг. / 2)

Нг. - показник рядка 1600 x початок робочого року; Кг. - показник рядка 1600 x кінець робочого року.

Також потрібно пам'ятати, що даний показник необхідно розділити на два для обчислення середньої вартості капіталу компанії за один робочий рік. Керівник компанії вправі самостійно встановлювати термін звітного періоду (місяць, квартал, рік).

Коефіцієнт оборотності капіталу компанії легко перевести в показник періоду обороту активів. Це значення максимально відображає рівень ефективності застосування активів компанії і являє собою число робочих днів, потрібних для переведення активів у фінансові кошти. Формула обчислення періоду одного обороту активів виглядає наступним чином:

Період обороту активів = 360 / Коефіцієнт оборотності активів

Розглянемо процес обчислення коефіцієнта оборотності активів компанії ВАТ «Мегафон», яка є однією з найбільших з надання послуг телефонного зв'язку (файли в додатку до статті).

Для обчислення коефіцієнта потрібно взяти відомості бухгалтерського балансу з основного сайту організації ВАТ «Мегафон».

 • Коефіцієнт оборотності активів 2014-1 = 68316 / (449985 + 466559) / 2 = 0,14.
 • Коефіцієнт оборотності активів 2014-2 = 139153 / (466559 + 458365) / 2 = 0,30.
 • Коефіцієнт оборотності активів 2014-3 = 213539 / (458365 + 413815) / 2 = 0,48

Слід пам'ятати про те, що для розрахунків потрібно брати середньостатистичний показник за звітний період часу. У зв'язку з цим суму капіталу в знаменнику формули ми розділили на два - на початок періоду і на його кінець. У «Мегафона» показник оборотності активів виріс. Таким чином, можна говорити про те, що організація підвищила рівень продажів, так як безпосередньо процес реалізації товарів має вплив на цей показник.

Встановленого числового показника у цього коефіцієнта не існує. Здійснювати його аналіз слід так само, як і всі інші показники оборотності капіталу - в динамічному процесі. Тому, якщо ви виявили зниження в динаміці розвитку, то це говорить про малоефективним функціонуванні активів вашої компанії, і навпаки - при позитивній динаміці спостерігається поліпшення в керівництві оборотним капіталом підприємства.

На практиці в процесі оцінки діяльності компанії в капіталомістких і технологічних сферах цей коефіцієнт має маленьким значенням. Це пов'язано з тим, що в таких сферах діяльності організації мають великими активами. І, навпаки, в компаніях, що займаються тільки реалізацією товарів або послуг, даний коефіцієнт буде мати високий значенням, оскільки інтенсивність оборотності фінансів у них набагато вище.

Факторний аналіз рентабельності активів для управлінських рішень

Ефективне функціонування капіталу організації вважається одним з головних показників повноцінної оцінки фінансово-господарської діяльності компанії в підзвітний період часу. Позитивна динаміка рентабельності капіталу говорить про результативне в економічному плані розвитку компанії, про зростання її популярності в колі інвесторів і партнерів.

Зменшення рентабельності основних активів компанії свідчить про те, що виникли проблемні ситуації, які мають зв'язок з ефективністю робочого процесу організації. Труднощі можуть виникнути в ході процесу керівництва підприємством, через нововведення на ринку збуту продукції і т. Д.

Факторні схеми - це аналітичний інструмент, за допомогою якого можна знайти чинники, які впливають на рентабельність власних активів, і дати оцінку рівню впливу кожного з них на зміну рентабельності основних активів в підзвітний період часу. Ступінь детальності таких моделей обумовлюється цілями, які встановлюють керівники компанії. Для повноцінного оцінювання ситуації в організації з позиції результативності діяльності необхідно досліджувати вплив глобальних чинників на рентабельність активів підприємства.

Аналіз рентабельності основних активів компанії на базі двухфакторной схеми надає можливість оцінити вплив рентабельності продажів - Роб і оборотності капіталу - Д1 на результативність трудової діяльності компанії.

Аналіз рентабельності основних активів компанії на базі двухфакторной схеми надає можливість оцінити вплив рентабельності продажів - Роб і оборотності капіталу - Д1 на результативність трудової діяльності компанії

З вищесказаного можна зробити висновок, що двухфакторная модель рентабельності активів виглядає так:

Ра = Роб * Коб, де

Ра - рентабельність фінансових активів організації, обчислена за обсягом доходу до моменту виплати податкових відрахувань; Роб - загальна рентабельність всіх продажів компанії, обчислена за обсягом доходу до моменту виплати податкових відрахувань; Коб - часовий період, за який обертається капітал компанії.

Така схема означає, що рентабельність основних активів компанії дорівнює добутку двох показників - рентабельності продажів і періоду, за який зробить оборот капітал компанії. Перший показник відображає результативність процесу продажів, а другий - трудову активність компанії. Використання методики ланцюгових підстановок до даної схемою дає можливість зробити кількісну оцінку ефективного критерію.

Первинні відомості для факторного аналізування рентабельності капіталу підприємства містяться в таблиці нижче.

Обчислення показників ΔРароб і ΔРака дає можливість уявити повноцінну картину структури впливу факторів на зміну рентабельності капіталу в підзвітний період часу в порівнянні з попередніми такими ж періодами. Обчислення основного з цих критеріїв дозволяє знайти відповідь на питання: який з факторів максимально вплинув на зміну ефективності трудової діяльності компанії? При цьому важливо знати, що для обчислення найбільшого впливу критерії потрібно брати по модулю, оскільки в типовій ситуації вплив змін факторів на трансформацію рентабельності капіталу може бути як позитивним, так і негативним.

Первинні відомості для аналізування чинників рентабельності активів і капіталу

Показник

период

абсолютне відхилення

20 ... г.

20 ... г.

1. Дохід від продажу товару, тис. Руб.

2. Активи компанії, тис. Руб.

3. Прибуток до виплат податкових відрахувань, тис. Руб.

4. Рентабельність обороту (продажів), коеф. (Стр.3 / стр.1)

5. Коефіцієнт ділової активності, коеф. (Стр.1 / стр.2)

6. Економічна рентабельність, коеф. (Стор.4 * стор.5)

Підсумки факторного аналізування рентабельності капіталу підприємства

фактори

З начение

Формула для обчислення

структура

факторів,%

Повна зміна рентабельності капіталу

ΔРа = РА1-Ра0

100

Зміна рентабельності активів за рахунок рентабельності обороту

ΔРароб = ΔРоб * Ка0

Зміна рентабельності активів за рахунок коефіцієнта ділової активності

ΔРака = Роб1 * ΔКа

Обговоримо схему, яка зафіксована в індексному формі:

 • I (Ра) = I (Роб) × I (Коб),
 • I (Ра) = Ра (i + 1) / Ра (i),
 • I (Роб) = Роб (i + 1) / Роб (i),
 • I (Коб) = Коб (i + 1) / Коб (i), де

де I (Ра) - показник трансформації рентабельності основного капіталу компанії в підзвітний період часу в порівнянні з попередніми такими ж періодами; I (Роб) - показник трансформації загальної рентабельності реалізації товарів або послуг в підзвітний період часу в порівнянні з попередніми такими ж періодами; I (Коб) - показник трансформації тимчасового періоду, за який здійснюється оборот капіталу компанії, в порівнянні з попередніми такими ж періодами; Ра (i + 1), Ра (i) - показник окупності капіталу в підзвітному і попередньому тимчасовому періоді; Роб (i + 1), Роб (i) - показник загальної рентабельності реалізації товарів і послуг у підзвітному і попередньому тимчасовому періоді; Коб (i + 1), Коб (i) - показник тимчасового періоду, за який здійснює один цикл капітал компанії, в підзвітний і попередній такий же період.

Варіанти співвідношення розвитку рентабельності активів організації та її чинників прописані в таблиці нижче. Для двухфакторной схеми рентабельності капіталу можливі наступні способи співвідношення динаміки критеріїв.

індекс трансформації

рентабельності

активів I (Ра)

індекс трансформації

загальної рентабельності

продажів I (Роб)

Індекс зміни загальної оборотності

капіталу I (Коб)

код

варіанти

більше 1

більше 1

більше 1

більше 1

менше 1

менше 1

більше 1

менше 1

менше 1

менше 1

менше 1

більше 1

більше 1

менше 1

Розглянемо можливі варіанти співвідношень динаміки рентабельності активів компанії та її чинників.

 1. Ситуація, при якій індекс трансформації рентабельності активів більше одиниці, тобто рівень рентабельності підвищився в порівнянні з попереднім звітним періодом. У даній ситуації можлива така динаміка факторів:
  1. індекс трансформації загальної рентабельності продажів і індекс загальної оборотності капіталу компанії склали більше одиниці, тобто збільшення рентабельності здійснюється за допомогою одночасного збільшення рентабельності продажів компанії і оборотності активів. Збільшення ефективності трудової діяльності підприємства здійснюється за допомогою екстенсивних та інтенсивних способів, якщо відбулося збільшення прибутку від реалізації продукції, за допомогою застосування тільки інтенсивних способів, прибуток від продажу продукції залишилася на колишньому значенні. Цей варіант динаміки є найкращим, оскільки застосовуються інтенсивні способи, одночасно прискорюються господарські процеси і знижується вартість продукції, що випускається, послуг, що надаються і т.д. Підвищення ефективності може мати взаємозв'язок і з екстенсивними методами, але це відбувається тільки на початковому етапі освоєння ринку збуту продукції;

2) індекс трансформації загальної продажів склав більше одиниці, а індекс загальної оборотності капіталу компанії - менше одиниці, тобто наявності збільшення компанії при одночасному зниженні оборотності. У такій ситуації динаміка загальмовує здійснення господарських процесів, що може мати зв'язок і з особистими суб'єктивними чинниками компанії (наприклад, з пониженням рівня керівництва), і з об'єктивними (специфікою галузі, в якій здійснює діяльність підприємство, або з територіальними особливостями, що на практиці зустрічається досить рідко).

У другому пункті також проглядається одночасне використання екстенсивних та інтенсивних методів. Але такий важливий метод, як скорочення часу здійснення господарських процесів, не використовується.

 1. Індекс трансформації загальної рентабельності продажів склав менше одиниці, а індекс загальної оборотності капіталу компанії - більше одиниці, тобто відзначається підвищення рентабельності активів при одночасному зниженні рентабельності продажів. Це ситуація, при якій динаміка відображає той рівень освоєння ринку збуту компанією, на якому за рахунок умов конкуренції і насичення платоспроможного попиту здійснюється зниження рентабельності продажів. У даній ситуації результативність діяльності компанії збільшується тільки одним способом - сукупним прискоренням господарських процесів підприємства.
 2. Індекс трансформації рентабельності активів підприємства, тобто рентабельність, зменшилася у звітному періоді в порівнянні з таким же минулим періодом. У даній ситуації можлива наступна динаміка:
 1. індекс трансформації загальної рентабельності продажів склав менше одиниці, і індекс загальної оборотності капіталу компанії - теж менше одиниці, т. е. зниження рентабельності активів відбулося через одночасного зменшення рентабельності продажів і оборотності активів підприємства. Це найгірша ситуація, яка може виникнути з точки зору діяльності компанії. Всі управлінські рішення повинні бути націлені на збільшення ефективності продажів і на прискорення господарських процесів підприємства;

2) індекс трансформації загальної продажів склав менше одиниці, а індекс загальної оборотності капіталу компанії - більше одиниці, тобто зниження відбулося через зменшення при одночасному збільшенні оборотності підприємства. В даному випадку збільшити цілком реально, якщо вийде збільшити продаж. Така ситуація найбільш типова для зрілих стадій перебування на ринку збуту, в зв'язку з цим максимально ефективними будуть інтенсивні способи збільшення продажів;

3) індекс трансформації загальної продажів склав більше одиниці, а індекс загальної оборотності капіталу компанії - менше одиниці, тобто зниження сталося через зниження оборотності при одночасному збільшенні продажів. В даному випадку збільшення реально, якщо вийде збільшити оборотність підприємства, тобто прискорити всі господарські процеси. Застосовувати необхідно тільки інтенсивні методи.

Ідентифікація варіанти співвідношень динаміки показників, що мав місце в звітному періоді на умовному прикладі, здійснюється в таблиці.

Оцінка динаміки рентабельності активів і її чинників

показатели

период

індекс зміни

показника (гр.3 / гр.2)

20 ... г.

20 ... г.

1

2

3

4

1. Рентабельність активів

2. Загальна рентабельність продажів

3. Загальна оборотність активів

Код варіанти співвідношень динаміки відповідно до даних табл. 15

Процес факторного дослідження рентабельності активів, який здійснюється за допомогою двофакторної схеми, є підставою для формування рішень по керівництву трудовим процесом компанії.

Важливість такої моделі полягає в тому, що вона формує спосіб отримання запланованого рівня рентабельності активів.

 • При досягнутої позитивної рентабельності збуту продукції підвищення рентабельності всіх активів компанії здійснюється за допомогою підвищення оборотності власних активів, тобто за рахунок підвищення швидкості проведення фінансово-господарських операцій.
 • При зафіксованої оборотності активів підприємства підвищення рентабельності капіталу досягається за допомогою підвищення рівня рентабельності продажів.

Підвищення рентабельності продажів може відбуватися за допомогою зниження витрат на випуск товарів, надання послуг, руководительских витрат, або шляхом значного підвищення обсягів продажів в природному вираженні, або методом збільшення вартості на реалізовану продукцію або надані послуги. На практиці може бути одночасна трансформація чинників рентабельності продажів. Крім цього, спільно з рентабельністю продажів може змінюватися і оборотність активів підприємства.

У ситуації, коли рентабельність продажів має від'ємне значення, тобто діяльність компанії є збитковою, підвищення оборотності може привести до прискореного створення збитків і негативну рентабельність активів компанії.

У ситуації, коли діяльність підприємства носить прибутковий характер, підвищення оборотності активів і зниження витрат на виробництво продуктів, надання послуг, управлінських витрат будуть головними способами збільшення рентабельності активів. Підняття вартості товарів, послуг і підвищення обсягів їх реалізації в натуральному вимірі необхідно охарактеризувати як екстенсивний спосіб збільшення рентабельності активів. В умовах конкуренції на ринку виникають природні межі для реалізації таких методів.

Введення в компанії систем керівництва фінансовими витратами, складськими запасами і тимчасовим терміном господарських процесів гарантує практично нічим не нормовані можливості інтенсивних методів збільшення рентабельності активів.

Введення в компанії систем керівництва фінансовими витратами, складськими запасами і тимчасовим терміном господарських процесів гарантує практично нічим не нормовані можливості інтенсивних методів збільшення рентабельності активів

Інформація про експерта

Юрій Бєлоусов, генеральний директор компанії «E-generator», Москва. Закінчив Новосибірський державний університет. У 1998-2006 рр. - молодший науковий співробітник Інституту автоматики і електрометрії Сибірського відділення РАН.

Обчислення основного з цих критеріїв дозволяє знайти відповідь на питання: який з факторів максимально вплинув на зміну ефективності трудової діяльності компанії?
Гражданский противогаз ГП-7Б
Противогаз ГП-7Б гражданский предназначен для защиты органов дыхания от отравляющих веществ, биологических аэрозолей, от широкого спектра аварийно химически опасных веществ, радиоизотопов

Fallout 4 Противогаз На Карте
Плагины и моды для Fallout 4 - Каталог модов. Мод улучшает частицы от стрельбы, взрывов и огня в Fallout 4. 19 151статья в Убежище. Добавить новую страницу. Противогаз-маска Править. Бриджуэй Траст

Бирка на противогазную сумку образец
Главная » Разное » Бирка на противогазную сумку образец Cincinnati, ohio national institute for occupational safety and health, 1987. В нижней части коробки старенького эталона располагается активированный

Противогазы - Информация о сайте
Противогаз — средство защиты органов дыхания, также бывают противогазы, обеспечивающие защиту зрения и лица. Защитные свойства противогазов различаются по типу защиты: фильтрующие  — от конкретных

Бирка На Противогаз Образец
Бирка на противогаз образец. Сумка с противогазом ставится биркой наружу. На сумки для противогазов, а также на чехлы для перчаток и плащей оп-1м, размером 3х5 см данный размер строго соблюдается, пришивают

О порядке проверок и замене фильтрующих противогазов при регулярном и длительном их применении
Распечатать Вопрос: На сайте компаний, выпускающих противогазы, указывается информация, что фильтрующие противогазы ГП-7 подлежат технической проверке не более 8 раз. А нормативного подтверждения

О ПРОТИВОГАЗЕ Противогаз надевается на голову солдата для
О ПРОТИВОГАЗЕ: Противогаз надевается на голову солдата для устрашения противника и подавления его боевого духа. Сами посудите: сидит противник в окопе, чай мешает ложечкой, никого не трогает. Вдруг сверху

Кто изобрел противогаз? Что повлияло на изобретение противогаза в России
До сих пор не известно, кто изобрел противогаз. Единого мнения по данному вопросу не существует. Их примитивные прототипы применялись еще в Средние века, когда врачи использовали специальные маски с длинными

Конструкция и принцип работы устройства противогаза
Начиная со школьной скамьи, каждый человек хотя бы приблизительно был знаком с противогазом. Аппарат был впервые применен в 1915 году во время боевых действий — тогда один из противников применил химическое

ОМЧС Резерв - Информационно-консультативный центр - Проверка противогазов
В соответствии с Федеральными законами №28-ФЗ «О гражданской обороне» и №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» все население страны должно